Bestuur

Aan het hoofd van het gemeentebestuur staat de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het beleid. In Oosterhout bestaat de raad uit 31 raadsleden. Deze zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De partijen die samen de coalitie vormen, stellen gezamenlijk het coalitieakkoord op. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier wethouders en de burgemeester. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de stad te besturen. De raad controleert het college, geeft spelregels mee en stelt ook het nodige geld ter beschikking.

Voor de bestuursperiode 2018-2022 hebben Gemeentebelangen, VVD en CDA het Bestuursakkoord Samen op weg naar 2030 (pdf, 7,9 MB) opgesteld.

Op 25 juni 2012 is de nieuwe gedragscode voor bestuurders door college van b. en w. vastgesteld.

Voor het inzien van de openbare raads- en collegestukken kunt u hier direct naar de Vergaderkalender.