In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Om te weten wat het bestemmingplan is van een locatie kunt u meer informatie vinden bij ruimtelijke plannen. Als u een activiteit wilt uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan (bijvoorbeeld de gemeente oordeelt dat uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan), kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen voor een afwijking van het bestemmingsplan. Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

 • 'binnenplanse' afwijking: in het bestemmingsplan zelf staat in welke gevallen de gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan;
 • tijdelijke afwijking: de afwijking kan worden gegeven voor een beperkte termijn.
 • permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden daarvan zijn: de uitbreiding van woonhuizen of bijgebouwen aan een woning, gebouwen voor een agrarisch bedrijf, gebouwen voor een openbare nutsvoorziening, telecommunicatie, het openbaar vervoer of het wegverkeer.

Om er achter te komen of uw plan haalbaar is kunt u het beste hiervoor een vooroverleg indienen.

 

Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • De afwijking van het bestemmingsplan vraagt u tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren.

Belt u met telefoonnummer 14 0162.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.