Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Beschrijving

Bezwaar tegen een besluit
Misschien bent u, als burger, bedrijf of instelling, het niet eens met een besluit dat u heeft ontvangen. Of met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft. Tegen zo'n beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. 
U maakt bezwaar door binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan zijn: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. De verzenddatum van het besluit herkent u aan de datumstempel op uw brief. U kunt ook bezwaar maken als een beslissing waar u om gevraagd heeft door de gemeente niet of niet op tijd wordt genomen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift stuurt u naar: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

Tevens is het mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor kunt u onderaan deze informatie klikken op digitaal bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift.

Let op: het indienen van bezwaar betekent niet dat het gemeentelijke besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het besluit is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de gemeente.

De beslissing op bezwaar wordt genomen binnen zes weken (bij een Adviescommissie twaalf weken) gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken en deze termijn kan met ten hoogste zes weken worden verdaagd.

Let op: U kunt geen (digitaal) bezwaar indienen d als het besluit een ruimtelijke ordeningsprocedure betreft (ontwerp-bestemmingsplan- of bestemmingsplanprocedure) omdat dit wettelijk niet mogelijk is.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.