U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw als woning wilt gebruiken. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsvergunning voor nodig.

De belangrijkste voorwaarden om een gebouw als woning te gebruiken zijn:

  • U initiatief voldoet aan de eisen die de Omgevingswet en beleid stelt ten aanzien van onder andere parkeren, waterberging, uitstoot van milieuvervuilende stoffen, stedenbouwkundige inpasbaarheid
  • U heeft vooraf met omwonenden een Omgevingsdialoog gevoerd die voldoet aan de gemeentelijke richtlijnen daarvoor.

Via het Omgevingsloket vraagt u een conceptverzoek aan tot afwijken van het omgevingsplan. Nadat wij uw conceptverzoek hebben ontvangen, gaan we aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek.

Afhankelijk van uw initiatief toetsen wij of het vergunningsvrij is, voldoet aan het omgevingsplan, of stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig haalbaar is, et cetera. Indien uw initiatief haalbaar is, dan geven wij aan welke procedure er gevolgd moet worden, welke voorwaarden er gelden, of u uw initiatief nog moet aanpassen, en of er een Omgevingsdialoog verplicht is.

Ook kan het zijn dat het college eerst een principebesluit moeten nemen voordat er een procedure kan worden gestart. Dit is met name het geval bij initiatieven die afwijken van het omgevingsplan en enige impact op de omgeving hebben. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning. Of het omzetten van een kantoor naar appartementen. Bij grote ontwikkelingen kan ook de raad worden gevraagd een principestandpunt in te nemen voordat u verder gaat met uw initiatief. Of dit het geval is, hoort u van ons. 

Specifieke eisen

Omdat u initiatief het toevoegen van één of meerdere woningen betreft, moet u bij uw verzoek tot vooroverleg het intakeformulier nieuwe woningbouwinitiatieven (115 KB) invullen en als bijlage uploaden in het Omgevingsloket. Ook geldt er voor woningbouwinitiatieven een andere procedure als hierboven geschetst. Hoe die procedure is, leest u terug in de toelichting bij het intakeformulier.

In afwijking van de procedure die beschreven is in de toelichting op het intakeformulier, heeft het college bij de vaststelling van het woningbouwprogramma 2024 besloten dat pas eind 2024 opnieuw een besluit wordt genomen over de eventuele toevoeging van nieuwe woningbouwinitiatieven aan het woningbouwprogramma. Voorts is besloten dat voor nieuwe initiatieven de intake voorlopig beperkt wordt tot het uitvoeren van de quick scan (fase 1A intakeproces). Dit gezien de grote hoeveelheid (woningbouw)projecten die de gemeente reeds in behandeling heeft. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

Een conceptverzoek is niet iets wat in de wet is vastgelegd, en kent dus ook geen termijnen.

Aan een vooroverleg zijn legeskosten verbonden. Deze leges worden in de vervolgprocedure (bijvoorbeeld procedure tot wijziging van het bestemmingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning) bij u in mindering gebracht. Zo betaalt u niet meer dan iemand die geen vooroverleg voert met de gemeente. Wel bent u minder leges kwijt aan het volledig technisch uitwerken van een initiatief dat achteraf niet haalbaar is. De leges van dit vooroverleg zijn in de legesverordening van de gemeente Oosterhout terug te vinden onder “vooroverleg/ beoordelen conceptaanvraag” en voor de grotere initiatieven onder “principeverzoek”.

De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).