Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Regelgeving 2023

Beleidsregels voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Regelgeving 2024

De nieuwe beleidsregels voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken volgen zo spoedig mogelijk

Wat verandert er met ingang van 1 januari 2024:

 • Voor nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gaan strengere regels gelden vanaf 1 januari 2024. Voor nieuwe aanvragen wordt vanaf 1 januari 2024 getoetst of de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken noodzakelijk is vanwege de parkeersituatie in de directe omgeving. Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken worden dan alleen nog aangelegd als de parkeerdruk in de directe omgeving hoog is. Verder gaat de gemeente vanaf 1 januari 2024 kosten in rekening brengen voor het aanleggen van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze kosten zijn € 252,75.
 • Als u al een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft, dan moet u vanaf 1 januari 2024 betalen bij een wijziging van het kenteken. De kosten daarvan zijn € 59,50 en woont u in een gebied waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren geldt, dan heeft u vanaf 1 januari 2024 een parkeervergunning nodig.

 

Als u gehandicapt bent, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te laten leggen. U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u bestuurder bent en in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd in zowel een betaald parkeergebied (centrum), als buiten de zone van betaald parkeren.  U mag niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit, carport of garage.

 

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • u moet in het bezit zijn een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Deze gehandicaptenparkeerkaart dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn ten tijde van de aanvraag;
 • u moet volgens de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven op het adres waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangevraagd;
 • u of één van de bewoners van uw huishouden beschikt over een motorvoertuig;

U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u beschikt of kan beschikken over eigen parkeergelegenheid (na)bij uw woning.

Onder eigen parkeergelegenheid (na)bij de woning wordt verstaan:

 • een oprit met de mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein;
 • een garage of carport op eigen terrein of binnen een loopafstand van 100 meter van de woning;
 • een parkeerplaats in een (gemeenschappelijke) parkeergarage of op een (gemeenschap-pelijk) parkeerterrein dat is gebouwd (mede) ten behoeve van uw woning; mits de eigen parkeergelegenheid fysiek bereikbaar en bruikbaar is of kan worden gemaakt.

Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken binnen 100 meter loopafstand van uw woning gerealiseerd.

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt binnen de bestaande parkeerruimte aangelegd. De gemeente bepaalt de meest geschikte locatie. Daarbij wordt gekeken dat er geen verkeersonveilige situaties ontstaan en dat de bereikbaarheid van de weg niet belemmerd wordt.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bestaat uit de volgende voorzieningen: een verkeersbord met een kentekenonderbord en een tegel met het gehandicaptensymbool.

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente met een aanvraagformulier. Bij de gemeente geeft u met het formulier "wijziging kenteken" ook uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft. Maakt u geen gebruik meer van uw individuele gehandicaptenparkeerplaats dan kunt u dit doorgeven met het "opzeggingsformulier".

Aan de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn geen kosten verbonden.

Kosten 2024

Vanaf 1 januari worden kosten in rekening gebracht voor:

 • het aanleggen van een nieuwe gehandicapenparkeerplaats op kenteken: € 252,75
  (op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u dit bedrag ineens betaalt of in drie termijnen)
 • het wijzigen van onderbord met daarop het kenteken: € 59,50
 • het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: € 125,00

Nadat de kosten zijn voldaan wordt de parkeerplaats aangelegd of het onderbord gewijzigd. Meer informatie over de betaling (eventueel in termijnen) vindt u op het aanvraagformulier.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.