Onder de Omgevingswet is het onderscheid tussen graven en saneren duidelijker. Bij graven is er alleen sprake van projectmatig grondverzet en is er geen saneringsdoelstelling. Bij het saneren van de bodem is er wel sprake van een saneringsdoelstelling om de kwaliteit van de bodem te verbeteren of contact met de verontreiniging te voorkomen. Dit onderscheid is gemaakt door van graven en saneren aparte milieubelastende activiteiten te maken. Voor graven in grond boven de interventiewaarde was onder de Wet bodembescherming een BUS-melding (Besluit uniforme saneringen) of een saneringsplan nodig. Onder de Omgevingswet is voor graven geen vergunning meer nodig, maar volstaat een melding en/of het aanleveren van gegevens en bescheiden voorafgaand aan de activiteit.

Beschrijving

Voor het graven in de bodem is onderscheid gemaakt in graven in de bodem die is verontreinigd kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en bodem die verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Dit onderscheid is gemaakt in de Omgevingswet door van graven twee verschillende milieubelastende activiteiten te maken.

Ga naar het omgevingsloket. Doe de vergunningencheck. Uit de vergunningencheck blijkt of u wel of geen melding moet doen of nog aanvullende vergunningen moet aanvragen.

Als u een melding moet doen of een informatieplicht heeft, volg dan de verdere instructies op het omgevingsloket.

Onder de Wet bodembescherming (Wbb) maakten initiatiefnemers gebruik van formulieren van het bevoegde gezag Wbb of van de standaard formulieren voor het Besluit uniforme saneringen (BUS). Deze Wbb- en BUS-formulieren blijven wel beschikbaar voor saneringen die onder overgangsrecht vallen.

Voor vragen over bodemonderzoeken kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

De procedure termijn is afhankelijk van de soort besluiten. De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken.