Voor het verhuren van kamers heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket. Regel de vergunning voordat u kamers verhuurt.

Beschrijving

Wilt u een deel van uw huis gaan verhuren of verhuren aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten) dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Bij verlening van deze omgevingsvergunning zal  worden getoetst aan de regels die in het bestemmingsplan staan.  Bij 5 of meer wooneenheden dient u een melding brandveilig gebruik te doen via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij brandveilig gebruik.

 

Kamerverhuur is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 1. U bent eigenaar van het pand.
 2. Het object waar kamerverhuur gaat plaats vinden in het bestemmingsplan een woonbestemming heeft;
 3. De huisvesting mag alleen plaats vinden in niet-zelfstandige woonruimten (er moet gebruik worden gemaakt van gezamenlijke ruimten zoals woonkamer, keuken of badkamer).
 4. Het aantal personen waaraan woonruimte wordt geboden mag niet meer bedragen dan 4.
 5. Per bewoner dient minimaal 24 m² gebruiksoppervlakte (zoals gedefinieerd in het bouwbesluit) aan woonruimten aanwezig te zijn.
 6. Binnen een straal van 100 meter, gemeten van bestemmingsgrens tot bestemmingsgrens, mag niet reeds sprake zijn van de huisvesting van kamerverhuur.
 7. In het geval van gestapelde woningen (flat of appartementencomplex) geldt dat er in één bouwblok, per etage bij maximaal één woning sprake mag zijn van kamerverhuur
 8. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woonruimte.
 9. De situering van de woonruimte leidt niet tot extra milieu-belemmeringen voor omliggende bedrijven.
 10. Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hierbij dient te worden voldaan aan het bepaalde in de parkeerregeling zoals opgenomen in de regels van het bestemmingsplan waarop deze parapluherziening betrekking heeft.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan en doet u een melding in verband met brandveiligheid:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen én u kunt meteen een melding doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • hoeveel kamers u gaat verhuren
  • oppervlakte van de kamers
  • plattegrond van de indeling

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.