Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beschrijving

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

Wet Harmonisatie Kinderopvang

Op 1 januari 2018 is de Wet Harmonisatie Kinderopvang ingegaan. Op dat moment zijn alle Oosterhoutse voorscholen voor de wet een kinderdagverblijf geworden en ook zo in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.

Ouders die gebruik maken van een voorschool betalen nu een vaste ouderbijdrage. Dat zal waarschijnlijk in 2019 veranderen in een inkomensafhankelijke bijdrage. Omdat alle voorscholen voor de wet kinderdagverblijven zijn geworden, kunnen ouders van de voorscholen in de gemeente Oosterhout vanaf 2019 in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het Rijk. Wilt u nu alvast weten of u in 2019 voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kijk dan op www.belastingdienst.nl.

De gemeente heeft met de voorschoolaanbieders afgesproken dat de harmonisatie in Oosterhout uiterlijk met ingang van 1-1-2019 wordt ingevoerd. In 2018 betalen alle ouders dus nog dezelfde bijdrage als in 2017 en is het niet mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. Op dit moment wordt een nieuwe subsidieregeling voorbereid, die medio 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat ouders vanaf 01-10-2018 een aanvraag kinderopvangtoeslag voor voorscholen bij de belastingdienst kunnen indienen om toeslag aan te vragen vanaf januari 2019. 

Omdat de gemeente Oosterhout in 2018 de voorscholen nog rechtstreeks subsidieert verandert er dit jaar voor de ouders van de voorscholen nog niets.

De komende maanden zullen de aanbieders van de voorscholen zich inzetten om ouders goed te informeren over de wijzigingen. Daarnaast moeten zij hun administratie aanpassen en alle ouders die gebruik maken van de voorscholen in het najaar van 2018 een nieuw contract aanbieden dat voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom deze wetswijziging.

Heeft u nog vragen over de Wet Harmonisatie Kinderopvang? U kunt u alle informatie die betrekking heeft op dit onderwerp op deze website vinden: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie/ouders

 

 

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Zo start u een kinderopvang:

Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.