Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Beschrijving

Als u vindt dat u niet juist behandeld bent door de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator. Onder gemeente wordt verstaan: een ambtenaar, een wethouder, een raadslid of de burgemeester. Uw gemeente is verplicht om uw klacht behoorlijk te behandelen.

Zo moet uw gemeente schriftelijk de ontvangst van uw klacht bevestigen en moet de klacht binnen zes weken afgehandeld zijn. De wettelijke afhandeltermijn is 6 weken. De gemeente streeft ernaar om binnen 5 werkdagen de klacht af te handelen of met u afspraken te maken hoe de klacht wordt afgehandeld.

Hoe werkt de klachtencoördinator?

De klachtencoördinator is onafhankelijk en begeleidt de klachtenafhandeling. Uw klacht wordt doorgegeven aan de klachtaccount van de betrokken afdeling. Die zal vervolgens met u contact opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. Daarna zal hij of zij volgens het principe van hoor en wederhoor op uw klacht reactie vragen aan de betrokken ambtenaar. Uiteindelijk zal de directeur of het College van Burgemeester en wethouders een besluit nemen.

De meeste klachten kunnen worden opgelost als de betrokken ambtenaar of bestuurder op uw klacht heeft gereageerd. Soms is dat niet het geval. Dan wordt een zwaardere procedure in gang gezet. Deze procedure kent een meer formele afhandeling en staat beschreven in de door de gemeenteraad vastgestelde 'Klachtenverordening Oosterhout 2023'. De tekst daarvan kunt u  opvragen bij de klachtencoördinator. 

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • U bent niet fatsoenlijk te woord gestaan
 • U wacht al te lang op afhandeling van uw zaak zonder dat u daarvoor een verklaring krijgt
 • U heeft het gevoel dat er niet wordt geluisterd
 • U heeft het idee dat u niet de juiste informatie heeft gekregen
 • U voelt zich onheus bejegend. 

Een klacht kan niet worden ingediend tegen:

 • een genomen besluit (hiertegen kunt u wel schriftelijk bezwaar maken) 
 • het algemene beleid van de gemeente 
 • politieoptreden
 • zaken die instanties/bedrijven betreffen waar de gemeente mee samenwerkt.

Hoe dient u een klacht in?

Er zijn vier manieren om uw klacht in te dienen bij de gemeente:

 1. digitaal: verderop in de tekst (onder formulieren) staat een link om naar het digitale formulier te gaan. U heeft een DigiD nodig om het formulier in te kunnen vullen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD aan.
 2. schriftelijk: vindt u dit moeilijk? De medewerkers van Surplus Welzijn Oosterhout, helpen u graag.  Als kenmerk van de brief vermeldt u ‘klacht’. Het is handig fotokopieën mee te sturen van stukken die uw zaak ondersteunen. Uiteraard wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de door u verstrekte informatie. U kunt de brief sturen naar: het college van Burgemeester en wethouders, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 10150, 4900 GB OOSTERHOUT.
 3. persoonlijk: in de publiekshal van het gemeentehuis, kunt u een fysiek klachtenformulier ophalen. U kunt dit formulier handmatig invullen en afgeven bij de receptionisten.
 4. downloaden: wilt u niet persoonlijk naar het gemeentehuis, maar het formulier wel handmatig invullen? Download dan het formulier (145,65 kB, 2 A4), print het uit, vul het in en stuur het op naar het adres wat bij punt 2 vernoemd staat. Het formulier vindt u onder 'formulieren'. 

Klachtencommissie

Als uw klacht gegrond is, dan zal de gemeente passende maatregelen nemen. Uw klacht kan ook ongegrond worden verklaard. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Commissie Ombudsman

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.