Beschrijving

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 wordt een groter beroep gedaan op mantelzorg. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg die mensen (mantelzorgers) bieden aan een familielid, goede vriend of buur. Het is hulp waarvoor niet wordt betaald door de zorgvrager. 

Vaak zijn de mantelzorgers al nauw betrokken bij de zorg voor hun naaste. Zij zijn belangrijke deelnemers aan het gesprek met het Sociaal team Oosterhout en zijn soms woordvoerder voor de zorgvrager. Hierdoor kan het gezinsleven, het werk of de studie van de mantelzorger in het gedrang komen. 

Een belangrijke vraag die in het gesprek met de mantelzorger en de cliënt gesteld zal worden, is: wat heeft de mantelzorger nodig, om de mantelzorg te kunnen blijven bieden èn naast de 'zorgrol' ook de rol van partner/kind of vriend te kunnen blijven behouden? De mantelzorger moet zelf aangeven wat hij/zij nodig heeft om overbelasting te voorkomen.

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij Surplus Welzijn. De 'consulent Mantelzorg' van deze stichting, voert individuele steungesprekken en/of familiegesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de zorg in kaart gebracht, bespreekbaar gemaakt en worden er handvatten geboden om de zorg te kunnen hanteren. Het netwerk wordt hierbij actief betrokken. 
 
In Oosterhout is Surplus Welzijn actief betrokken bij het dementiepunt en brengt mantelzorgers met elkaar in contact. De stichting:
  • biedt cursussen omgaan met dementie;
  • heeft een ondersteuningsgroep voor partners van dementerenden;
  • begeleidt vrijwilligers van de ontmoetingsplek voor dementerenden en hun partner;
  • heeft een rol in de organisatie van het Alzheimer café.

Surplus Welzijn biedt ook: buddyzorg, vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en vrijwillige thuishulp (VTH).

De vrijwillige mantelzorgcoaches van surplus welzijn zijn specifiek opgeleide vrijwilligers, die de mantelzorger een bepaalde periode ondersteunt, door:

  • het bieden van een luisterend oor;
  • regeltaken uit te voeren;
  • het netwerk te versterken;
  • tips en advies aan u te geven over uw rol als mantelzorger. 

Mantelzorgers kunnen zich inschrijven bij surplus welzijn en worden via deze weg op de hoogte gehouden van activiteiten en nieuws. Mantelzorgondersteuning wordt gratis aangeboden vanuit de gemeentelijke Wmo van Oosterhout.

Als u zorg nodig heeft, bespreekt u samen met het de gemeente Oosterhout wie uit uw omgeving mantelzorg zou kunnen bieden. U kunt ook bespreken of vrijwilligers de noodzakelijke zorg kunnen bieden. Het grote verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger, is de persoonlijke band die u met de zorgverlener heeft.

Informatie over ondersteuning voor mantelzorgers en respijtzorg, kunt u krijgen bij Surplus Welzijn.

Er is ook een landelijke vereniging voor mantelzorgers. Via dit platform kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.