Beschrijving

Let op!

Vanaf 1 februari 2020 "Wijk GGZ-er"pilot in Oosterhout.

Melding dringende psychische hulp (Wet Verplichte GGZ)

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Bel dan naar het meldpunt crisiszorg, tel. 0800-5099. Het nummer is dag en nacht bereikbaar.

 Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Onderzoek

Wij onderzoeken of en welke hulp nodig is. Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in Wvggz.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon

In deze situatie nemen anderen besluiten over de betrokkene. Deze heeft het recht zijn of haar wensen te laten horen. De betrokkene heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP (tel. 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl).