Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Monumentale boom kappen

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monument zijn. Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Deze bomen kunnen kleiner zijn dan die waarvoor normaal gesproken een vergunning aangevraagd moet worden.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

   

 • geen hinder oplevert
 •  

 • bijzonder is voor een straat of buurt
 •  

 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
 •  

 

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, geeft u door:

   

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 •  

 • hoe groot de boom is
 •  

 • waar de boom staat (adres)
 •  

 • waarom de boom gekapt moet worden
 •  

 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 •  

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •