Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een persoonsgebonden budget. Met een pgb kiest u zelf van wie u uw hulp krijgt. Of waar u uw hulpmiddel(en) koopt of huurt. Met een pgb maakt u zelf afspraken over veilige en goede ondersteuning. Dit geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Want u moet zich houden aan de regels die horen bij het pgb.

Een pgb moet u besteden aan het doel waarvoor u het krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld een pgb voor hulp bij het huishouden? Dan moet u het pgb ook aan dat doel besteden.

Trekkingsrecht

U maakt zelf de afspraken met uw zorgverleners. Maar u krijgt het budget niet op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners uit namens u. Dit wordt “trekkingsrecht” genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording van het pgb veel eenvoudiger wordt. Ook neemt de SVB een groot deel van uw financiële administratie over.

Verantwoordingsvrije bedrag

Soms mag u een deel van uw pgb gebruiken voor kleine uitgaven. Dit noemen we het verantwoordingsvrije bedrag.

Vanaf 1 januari 2019 geldt in de gemeente Oosterhout geen vrij besteedbaar bedrag. Dit betekent dat u alle bestedingen uit het pgb moet verantwoorden.

 

HOOGTE VAN HET BUDGET IN 2019 

De tarieven voor de ondersteuning zijn gewijzigd ten opzichte van 2018. Dit houdt in dat de hoogte van de budgetten worden aangepast aan de nieuwe tarieven.

Voor begeleiding klasse "licht", begeleiding klasse "zwaar" en hulp bij het huishouden betekent dit een verhoging.

Voor begeleiding klasse "midden" betekent dit een verlaging. Per wanneer dit wijzigt, hangt af van de einddatum van uw voorziening. Op uw beschikking kunt u de einddatum van uw voorziening vinden.

   

 • Loopt uw huidige beschikking op 30-6-2019 of eerder af?
  De hoogte van uw budget verandert niet gedurende de looptijd van uw huidige beschikking. Hebt u verlenging van de ondersteuning nodig? Vraag tijdig een herindicatie aan. De nieuwe tarieven gelden dan vanaf de nieuwe beschikking. 

 •  

 • Loopt uw huidige beschikking af ná 1-7-2019?
  Tot en met 30 juni 2019 verandert de hoogte van uw budget niet. Maar vanaf 1 juli 2019 gaan de nieuwe tarieven ook voor u gelden. U ontvangt nog persoonlijk bericht wat uw nieuwe budget zal worden.

 •  

Wijzigt uw ondersteuningsvraag tussentijds?
Neem contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout. Als uw beschikking wijzigt, gelden meteen de nieuwe tarieven voor de nieuwe beschikking.

   

 • U woont in de gemeente Oosterhout, maar niet in een zorginstelling.
 •  

 • U zit niet in detentie.
 •  

 • U hebt een indicatie voor begeleiding, rolstoel, vervoersvoorziening (geen collectief vervoer) en/of woonvoorzieningen (van niet-bouwkundige aard).
 •  

 • U kunt zelf uw hulp en/of hulpmiddel(en) regelen of u hebt iemand die u daarbij helpt.
 •  

 Wilt u weten of een pgb bij u past? Doe de test op www.pgb-test.nl

PGB AANVRAGEN VOOR HULPMIDDELEN EN/OF EEN VERVOERSVOORZIENING

Wilt u hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel) zelf inkopen? Zó vraagt u in 4 stappen een pgb aan voor hulpmiddelen en/of een vervoersvoorziening.

   

 1. Vraag een beschikking aan bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout.
  Geef in het gesprek met het Sociaal Wijkteam Oosterhout aan dat u zelf uw ondersteunging met een pgb wilt regelen. Hebt u al een beschikking voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding, maar nog geen pgb? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

 2.  

 3. Stuur het Plan van Aanpak terug.
  In het Plan van Aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het Plan van Aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug.

 4.  

 5. Vraag een offerte op bij de leverancier en stuur die naar de gemeente.
  Voor geïndiceerde hulpmiddelen benadert u een leverancier. U kunt het hulpmiddel bij de leverancier huren of kopen. Vraag een offerte aan bij de leverancier en stuur die naar de gemeente. De gemeente vergelijkt de prijs in de offerte met de tarieven die de gemeente hanteert. Als de prijs in de offerte hoger ligt dan de tarieven van de gemeente, kunt u ervoor kiezen het verschil zelf bij te betalen.

 6.  

 7. Schaf de voorziening aan.
  De kosten betaalt u uit het pgb. U sluit ook met de leverancier een reparatie- en onderhoudscontract af. Indien nodig sluit u een verzekering af, bijvoorbeeld bij een scootmobiel.
 8.  

Van alle uitgaven die u uit het PGB gedaan heeft, moet u bewijsstukken (contracten, facturen) bewaren. De gemeente kan u namelijk vragen deze bewijsstukken te overleggen. Als u dat niet kunt, dan kan de gemeente het pgb geheel of gedeeltelijk van u terugvorderen.

 

PGB AANVRAGEN VOOR HULP BIJ HET HUISHOUDEN EN/OF BEGELEIDING

Wilt u zelf uw ondersteuning regelen? Zó vraagt u in 4 stappen een pgb aan voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding:

   

 1. Vraag een beschikking aan bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout.
  Geef in het gesprek met het Sociaal Wijkteam Oosterhout aan dat u zelf uw ondersteunging met een pgb wilt regelen. Hebt u al een beschikking voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding, maar nog geen pgb? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

 2.  

 3. Voer het gesprek.
  In het gesprek bespreekt u met de medewerker van het Sociaal Wijkteam waarom u kiest voor een pgb. Ook bespreekt u hoe de ondersteuning gaat inrichten en met welke zorgverlener(s). De medewerker van het Sociaal Wijkteam kijkt dan ook of u (eventueel met hulp) in staat bent een pgb te beheren.

 4.  

 5. Stuur het Plan van Aanpak terug.
  In het Plan van Aanpak staan de resultaatgebieden. U ondertekent het Plan van Aanpak. U stuurt het plan van aanpak binnen 2 weken terug. U ontvangt een beschikking van de gemeente zodra uw aanvraag is goedgekeurd.

 6.  

 7. Maak afspraken met uw zorgverleners.
  Voordat u zorg kunt declareren met uw pgb, maakt u afspraken met uw zorgverleners.
 8.  

 

 AFSPRAKEN MAKEN MET UW ZORGVERLENER(S)

Voordat u zorg kunt declareren met uw pgb, maakt u afspraken met uw zorgverleners. Hoe doet u dat? En wat moet u nog meer regelen?

   

 1. U maakt een zorgovereenkomst.
  Degene van wie u zorg of ondersteuning krijgt heet een zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, maar ook een familielid of uw partner.
  U maakt met uw zorgverlener afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.
  U zet deze afspraken samen op papier in een zorgovereenkomst. Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten. Welke u moet gebruiken hangt af van wie de zorg aan u verleent. Op de website van de SVB kiest u de juiste zorgovereenkomst.
  Hebt u al een zorgovereenkomst en wilt u iets wijzigen? Of wilt u de overeenkomst beëindigen? Kies het juiste wijzigingsformulier van de SVB.

 2.  

 3. U stuurt de zorgovereenkomst naar de SVB.
  Na het invullen en ondertekenen van de zorgovereenkomst stuurt u deze op naar de SVB.

 4.  

 5. Controle van de zorgovereenkomst.
  De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed en helemaal is ingevuld. Ook bekijkt de SVB de overeenkomst arbeidsrechtelijk. Daarna beoordeelt de gemeente de zorgovereenkomst.
  De SVB stuurt u een brief als de gemeente akkoord is met de zorgovereenkomst. Hierin staat ook het maximumtarief dat u mag betalen aan uw zorgverleners. Dit is de maximale vergoeding die u per uur aan uw zorgverlener mag betalen uit uw PGB. Wilt u meer betalen? Dan moet u dit zelf bijbetalen.

 6.  

 7. Alles goedgekeurd?
  Als alles is goedgekeurd, dan kan de SVB namens u uw zorgverleners uitbetalen. Of u voor een uitbetaling nog iets moet doen, hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt:
  • Werkt uw zorgverlener een vast aantal uren per maand? En hebt u daarvoor een vast bedrag per maand afgesproken? Dan hoeft u niets te doen. De SVB betaalt dit bedrag aan het eind van elke maand aan uw zorgverlener.
  • Werkt uw zorgverlener elke maand andere uren? Of hebt u een uurloon afgesproken? Dan moet u elke maand een declaratie insturen.
 8.  

 

UW BUDGET IN DE GATEN HOUDEN

Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw pgb goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw pgb te snel op gaat. Ook stuurt de SVB u een paar keer per jaar een overzicht van uw budget per post.

U kunt op elk moment van de dag uw budget bekijken in “Mijn PGB” op de website van de SVB. Hier kunt u bijvoorbeeld uw budget bekijken en in de gaten houden. U kunt er ook uw zaken regelen. Zoals uw facturen naar de SVB sturen. Dat noemt de SVB declaraties. U kunt ook de gegevens van uw zorgverlener wijzigen.

Om “Mijn PGB” te gebruiken hebt u DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen

 

WIJZIGINGEN

Is er iets veranderd in uw (gezins)situatie? Of is uw zorgvraag veranderd? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

Wilt u iets veranderen in de zorgovereenkomst? Of hebt u een nieuwe zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB

Wilt u een beschikking of een pgb aanvragen? Is er iets veranderd in uw situatie? Of wilt u uw beschikking wijzigen? Neem contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout.

Hebt u vragen over uw pgb of de betalingen? Hebt u een andere zorgverlener of wijzigt de zorgovereenkomst? Is uw zorgverlener ziek of hebt u een conflict met uw zorgverlener? Neem dan contact op met de SVB

HOEVEEL MAG U UW ZORGVERLENER(S) BETALEN?

U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de ondersteuning. Maar u mag niet meer betalen dan het maximale tarief. Hoeveel dat is, hangt af van de situatie.

Er is sprake van een formele zorgverlener als hij/zij geen eerste- of tweedegraads familie van u is én:

   

 • BIG-geregistreerd is; of
 •  

 • bij de Kamer van Koophandel ingeschreven is als zorg-gerelateerde instelling; of
 •  

 • een zelfstandige zonder personeel (ZZP) is, die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als zorgverlener.
 •  


Er is sprake van een informele zorgverlener als hij/zij:

   

 • niet voldoet aan de criteria voor een formele zorgverlener en/of
 •  

 • (schoon)familie in de eerste of tweede graad is.
 •  

 

Maximum tarieven per 1 jauari 2019:

  Formeel Informeel
Begeleiding € 44,82 per uur/dagdeel € 26,89 per uur/dagdeel
Hulp bij het huishouden 1 (Hbh1) € 25,53 per uur € 15,32 per uur
Hulp bij het huishouden 2 (Hbh2) € 28,95 per uur € 17,37 per uur

 

EIGEN BIJDRAGE

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is in 2019 € 19,00 per maand.
U krijgt elke vier weken een rekening van het CAK.

 

BELASTING BETALEN

Uw zorgverlener ontvangt een bruto bedrag. Dit betekent dat uw zorgverlener nog belasting en premies moet betalen aan de Belastingdienst. De SVB kan u hier meer over vertellen. 

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162


Sociaal Wijkteam Oosterhout
Tel: 0800-0162
info@sociaalwijkteam.nl


SVB Dienstverlening PGB
Postadres:
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Tel: (030) 264 82 00
pgb@svb.nl