Wilt u een overledene naar een ander land vervoeren? Hiervoor heeft u een aantal documenten nodig. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin de persoon overleden is.

Beschrijving

Voor het vervoer van een stoffelijk overschot van Nederland naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland moet u in het bezit zijn van een laissez-passer en een overlijdensakte. Daarna kan verlof tot begraving of crematie worden afgegeven.

Bij het vervoer van een stoffelijk overschot gelden de volgende voorwaarden:

  • Als u een lichaam wilt vervoeren van Nederland naar een land dat lid is bij de Overeenkomst van Straatsburg moet u in het bezit zijn van een laissez-passer voor lijken en een overlijdensakte. Een laissez-passer wordt afgegeven door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Omgekeerd geldt dat als u een lichaam vanuit een land dat lid is bij de Overeenkomst van Straatsburg naar Nederland wilt vervoeren, u in het bezit moet zijn van een laissez-passer dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst.
  • Voor vervoer binnen de Benelux hoeft u, buiten het wettelijk voorgeschreven verlof, geen speciale papieren aan te vragen.
  • In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Bij binnenkomst in Nederland moet het laissez-passer respectievelijk het verlof tot begraving of crematie, of de verklaring aan de douane worden overgelegd.

U vraagt de laissez-passer aan bij de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Meestal dient de begrafenisondernemer de aanvraag in.

laisser-passer voor lijken, verlof tot begraving of crematie.

U mag de overledene niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren in Nederland. Is dit niet mogelijk, omdat de overledene op of na deze 6 werkdagen in Nederland aankomt? Dan moet u de overledene zo snel mogelijk na aankomst begraven of cremeren. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de overledene wordt begraven of gecremeerd.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.