Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing:

 • kaarsen en fakkels branden
 • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
 • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

Op 15 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld die zullen worden gehanteerd bij het verlenen van ontheffingen voor het stoken van vuur.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en om de overlast voor de omgeving te beperken heeft het college gekozen  voor het voeren van een zeer terughoudend beleid bij het verlenen van ontheffingen. Dit betekent dat in principe geen ontheffing zal worden verleend voor het stoken behalve in de volgende gevallen:

Het houden van kampvuren door de scouting voor een bepaald aantal keren per jaar.
Het verbranden van kerstbomen in Dorst, Oosteind en Den Hout.
Het houden van oefeningen door de brandweer, enkele malen per jaar.


Degene die in aanmerking wenst te komen voor een ontheffing moet minstens zes weken van te voren een ingevuld en ondertekend formulier bij de brandweer indienen. Het formulier is te verkrijgen bij de brandweer. Ook kunt u het formulier hier downloaden.

De brandweer zal binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend een beslissing nemen en die schriftelijk aan de aanvrager meedelen.  Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.

Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

 • Ga naar het Omgevingsloket.  
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft door:
  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u vuur wilt stoken
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of er risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.