Beschrijving

De 'Wet dwangsom' heeft als doel dat de overheid zich beter aan beslistermijnen houdt. Hierdoor krijgt u tijdig een besluit op een aanvraag. Als de overheid niet op tijd reageert, kunt u een vergoeding (dwangsom) eisen.

 

De gemeente zal zich in de aanvraagfase aan de behandeltermijn van (in principe) acht weken moeten houden.
 
Wat als de gemeente deze termijn niet kan halen? Dan mag de gemeente:
 • éénmalig de termijn verlengen. De gemeente doet dit per brief. In de brief staat een nieuwe (redelijke) termijn waarin een beslissing genomen moet zijn;
 • de behandeling van de aanvraag 'opschorten'. De behandeltermijn wordt dan stopgezet en verlengd. Dit kan bij de volgende situaties:
  • als aan u een 'hersteltermijn' wordt geboden. U krijgt dan een bepaalde periode de tijd om informatie aan te leveren, zodat de aanvraag behandeld kan worden;
  • als noodzakelijke informatie bij een buitenlandse instantie moet worden opgevraagd;
  • als u verantwoordelijk bent voor de vertraging (bijvoorbeeld als u niet verschijnt op een gesprek en er dus een nieuwe afspraak gepland moet worden);
  • als u (schriftelijk) met het uitstel akkoord gaat;
  • als er sprake is van een situatie van overmacht.

Als er redenen zijn om de behandeling 'op te schorten', krijgt u hierover een brief. In de brief staan de redenen van de opschorting.

Zodra deze redenen niet meer bestaan, krijgt u een nieuwe brief. Hierin staan:

 • de einddatum van de opschorting;
 • de nieuwe (uiterste) datum waarop een beslissing genomen moet zijn. 

Op deze manier kunt u controleren of de gemeente zich aan de beslistermijn houdt.

Als volgens u de beslistermijn verstreken is, kunt u dat bij de gemeente melden. In een brief geeft u aan dat u “de gemeente in gebreke stelt” omdat zij niet tijdig een beslissing genomen heeft. U kunt over de trage afhandeling ook een klacht of een bezwaarschrift indienen. Zo'n klacht of bezwaarschrift wordt door de gemeente meteen gezien als een “ingebrekestelling”.
 
Na de 'ingebrekestelling' heeft de gemeente nog 14 dagen de tijd om op de aanvraag te beslissen. Daarna is de gemeente u een vergoeding (dwangsom) schuldig, voor elke dag dat ze te laat een besluit neemt. Na afloop van de aanvraagprocedure bepaalt de gemeente de hoogte van de dwangsom.
 
Direct beroep bij niet tijdig beslissen door gemeente

Als

 • er tijdens de beslistermijn geen beslissing genomen is, èn
 • u de gemeente 'in gebreke' heeft gesteld, èn
 • er ook geen beslissing genomen is binnen twee weken na ontvangst van de ingebrekestelling,

kunt u (direct) beroep indienen bij de rechtbank. De rechter zal dan enkel een besluit nemen over de vraag of er sprake is van een termijnoverschrijding.

Als de rechter het met u eens is (het beroep 'gegrond' acht) kan hij:

 • de hoogte van de (door de gemeente al) verschuldigde dwangsom vaststellen;
 • bepalen dat de gemeente binnen twee weken na verzenden van de uitspraak, een besluit moet nemen;
 • een verdere dwangsom verbinden aan iedere dag dat de gemeente de uitspraak van de rechter niet nakomt.