Voor het splitsen van een woning in aparte, zelfstandige woningen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft een vergunning nodig om een woning of pand te splitsen. Dit is een omgevingsvergunning voor woningsplitsing. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Verder moeten de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). U moet een vergunning aanvragen als door de verbouwing de draagconstructie verandert of als de indeling verandert van de brandcompartimenten. Dit kan tegelijk met de splitsingsvergunning. Dit kan tegelijkertijd met de vergunning voor woningsplitsing.

Woningsplitsing is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 1. U bent eigenaar van het pand.
 2. Het object waar de woning/ wooneenheid wordt toegevoegd, een pand met een woonbestemming betreft.
 3. De toevoeging stedenbouwkundig en milieukundig (waaronder een goed woon- en leefklimaat) aanvaardbaar is. 
 4. Er na toevoeging kan worden voldaan aan de Nota parkeernormen 2019 van de gemeente Oosterhout, of diens opvolger.
 5. Eventuele uitbreidingen van het object met de woonbestemming waarin de woningsplitsing plaats vindt mogelijk is, voor zover deze past binnen de regels uit het bestemmingsplan, al dan niet omgevingsplan, zoals deze gelden voor de woningsplitsing.
 6. De toevoeging niet leidt tot bewoning van bijgebouwen bij een woning (zoals schuurtjes, bergingen of garages), tenzij deze zijn aangebouwd aan de woning en in de eerste bebouwingslijn zijn gelegen.
 7. Er na toevoeging minimaal 50 m² gebruikersoppervlakte resteert per woning/ wooneenheid. 
 8. Er binnen een straal van 100 meter geen sprake is van woningsplitsing of het huisvesten van meerdere huishoudens in een niet-zelfstandige woning/ wooneenheid (zogenaamde kamerverhuur). In het geval van gestapelde woningen geldt dat er in een bouwblok, per etage, geen sprake is geweest van woningsplitsing of het huisvesten van meerdere huishoudens in een niet-zelfstandige woning/ wooneenheid. Indien er binnen een straal van 100 meter sprake is van een combinatie van grondgebonden woningen en gestapelde woningen, moet deze voorwaarden gelijktijdig, doch los van elkaar, worden toegepast.
 9. Indien de locatie gelegen is in het buitengebied, dan moet er worden voldaan aan provinciale regels voor de toevoeging van woningen.  

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.