De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de Belastingsamenwerking West-Brabant namens uw gemeente. Via de Belastingsamenwerking West-Brabant kunt u ook een taxatieverslag inzien.

Beschrijving

WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting wordt berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

De gemeente is verplicht jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen te waarderen. Door het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden weet u als burger de actuele waardeontwikkeling van uw woning of bedrijf.

Eigenaren van een onroerende zaak krijgen een WOZ-beschikking toegezonden met daarop vermeld de getaxeerde waarde (WOZ-waarde). Op verzoek zendt de gemeente ook een taxatieverslag toe. Hierop staat niet alleen de getaxeerde waarde maar ook de onderbouwing daarvan. Dit kan relevant zijn bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Indien de waarde van een onroerende zaak in de loop van de tijd wijzigt, bijvoorbeeld door een verbouwing, afbraak of bijzondere omstandigheden, kan de WOZ-waarde opnieuw worden vastgesteld waarbij een nieuwe WOZ-beschikking wordt verzonden. Bezwaar is dan weer mogelijk.

 

Neem contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

  • Aan het begin van het jaar krijgt u van de Belastingsamenwerking West-Brabant namens uw gemeente een WOZ-beschikking.
  • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
  • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag inzien via de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Het inzien van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.