Onderwijs

In de gemeente Oosterhout zijn verschillende vormen van primair en voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Ook is speciaal en (voorbereidend) beroepsonderwijs vertegenwoordigd in Oosterhout of in de nabije omgeving. De gemeente zorgt voor goede huisvesting van alle scholen, handhaaft de leerplicht en regelt het leerlingenvervoer. In het menu, in de linkerkolom van deze pagina, kunt u klikken op de diverse onderwerpen voor meer informatie. In de gemeentegids staan de adresgegevens van de basisscholen en van de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout. En op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over over de verschillende vormen van onderwijsleerplicht of de schoolvakanties.

Hoe kijkt u naar de toekomst van onderwijs en leren in Oosterhout?

Uw kind gaat al gauw twintig jaar lang naar school. Als ouder heeft u al die tijd met dat onderwijs te maken. Of dat nou de voorschoolse opvang, basisschool of middelbare school is. Misschien volgt u zelf ook nog onderwijs, omdat ‘een leven lang leren’, zo belangrijk is. Samen werken we aan het ontwikkelen en leren bij gemeente, ondernemers, onderwijs en inwoners.

In Oosterhout vinden we leren en ontwikkelen belangrijk! We zijn benieuwd wat inwoners en professionals vinden van het onderwijs in de toekomst. Kan het beter, slimmer, aantrekkelijker? Is het toegankelijk voor iedereen? Staat het onderwijs genoeg in verbinding met de rest van het leven? Leidt het onze kinderen goed op voor de eisen van de toekomst op het gebied van werk en burgerschap? Waar moeten we op letten bij de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs? Past het onderwijs goed bij de wijk en andersom? Welke schoolgebouwen horen daarbij en moeten de voorschool en kinderopvang in hetzelfde schoolgebouw? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, de school en de ouders?

Het zijn allemaal vragen die we samen met de inwoners en professionals van Oosterhout willen bespreken en vervolgens mee willen nemen in de visie op onderwijs. Daarom roept de gemeente Oosterhout inwoners op die hier goede ideeën over hebben om mee te doen om het Oosterhoutse onderwijs in de toekomst nog beter te maken.

Praat mee over de (gemeentelijke) onderwijsvisie

De gemeente Oosterhout stelt een aantal focusgroepen samen (maximaal acht personen) waarin ouders en professionals hun ideeën delen over de toekomst van het onderwijs. Wilt u een avond meepraten over de (gemeentelijke) onderwijsvisie? We zijn heel benieuwd waarom u mee wil praten zodat we een groep kunnen samenstellen. We gaan er bij aanmelding vanuit dat u beschikbaar bent op de genoemde avond.

De avond start (passend bij de geldende coronamaatregelen) om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het Oelbert gymnasium of het Hanze College. De data van de bijeenkomsten met de onderwerpen die dan besproken worden leest u hieronder. 

Maandag 21 maart: Onderwijs en huisvesting

De gemeente is (wettelijk) verantwoordelijk voor het bieden van voldoende en adequate onderwijshuisvesting in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Voor nu en in de toekomst zijn er volop ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zeker nu, in tijden van corona, gaan de ontwikkelingen in de samenleving en in de organisatie van het onderwijs razendsnel.

Naast veranderingen in de visie op het onderwijs zijn ook de groei van het aantal inwoners, duurzaamheid en woningbouw belangrijke punten om rekening mee te houden. Het is belangrijk om na te denken over de scholen van de toekomst. Dit zal uiteindelijk een plek krijgen in een meerjarenplan (Integraal HuisvestingsPlan - IHP).

Woensdag 23 maart: Onderwijs, een goede basis

Kinderen en jongeren horen zo goed mogelijk voorbereid te worden op de toekomst. Zij hebben een veilige omgeving nodig waar zij zich breed kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren ontwikkelen en leren niet alleen onder schooltijd, maar ook thuis en in hun vrije tijd. Door al jong in te zetten op een goede start wordt gewerkt aan een sterke basis.

Daarnaast hebben kinderen hebben recht op gelijke kansen, zodat zij hun talenten volledig kunnen ontwikkelen. De achtergrond van een kind, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties en verdere schoolloopbaan. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen met vergelijkbare competenties, maar een andere achtergrond, niet dezelfde schoolloopbaan hebben. De gemeente werkt aan gelijke kansen door onder andere het uitvoeren van het onderwijsachterstanden-beleid (OAB) inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Maandag 28 maart: Onderwijs en jeugdhulp, normaliseren

Een passende onderwijsplek en goede zorg is nodig om elk kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Vanuit het passend onderwijs ontvangen kinderen op school de basisondersteuning en extra ondersteuning als die nodig is. Vallen en opstaan horen bij het opgroeien. Maar soms is er hulp nodig. Door eerder te signaleren en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft, worden grotere problemen voorkomen. Onder regie van de gemeente wordt de afstemming met de hulpverlening gezocht om zo efficiënt mogelijk ondersteuning te leveren. Deze bijeenkomst richt zich specifiek op het normaliseren en heeft veel aandacht voor de preventie.

Maandag 4 april: Onderwijs en Arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan razendsnel. Verschuivingen in de werkgelegenheid, digitalisering en robotisering vragen om andere en nieuwe vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen veel van het onderwijs: zij leiden kinderen en jongeren op voor de toekomst. Een goede aansluiting tussen wat het onderwijs biedt en wat de arbeidsmarkt vraagt is hierbij essentieel. Sommige jongeren hebben nog geen of onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt. Ze kiezen een opleiding die niet bij hen past of vallen voortijdig uit. De veranderde arbeidsmarkt vraagt niet alleen iets van jongeren, maar ook van volwassenen. Het is belangrijk dat volwassenen zich blijvend ontwikkelen om mee te kunnen doen in de maatschappij, bijvoorbeeld door bij- of omscholing. Daarnaast hebben laaggeletterde volwassenen vaak een ongelijke positie op de arbeidsmarkt.

Woensdag 6 april: Onderwijs en jeugdhulp, hulpverlening en onderwijs

Een passende onderwijsplek en goede zorg is nodig om elk kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Vanuit het passend onderwijs ontvangen kinderen op school de basisondersteuning die past en is er extra ondersteuning als dat nodig is. Door eerder te signaleren en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft, worden grotere problemen voorkomen. Onder regie van de gemeente wordt de afstemming met de hulpverlening gezocht om zo efficiënt mogelijk ondersteuning te leveren. Deze bijeenkomst richt zich specifiek op hulpverlening in en rond de school.

Woensdag 11 april: Onderwijs en de maatschappij

Kinderen staan midden in de maatschappij. Zo zijn veel kinderen lid van een sportclub of doen mee aan activiteiten in de buurt. Het is van belang om ze gedurende hun jeugd te informeren en betrekken bij actuele maatschappelijke en democratische thema’s. Er is aandacht voor de positie van de kinderen en hun ouders en er wordt actief aandacht besteed aan de thema’s die binnen de scholen, worden gegeven of ondersteund door professionals.

Aanmelden tot en met 11 maart 

Meldt u vóór of uiterlijk op 11 maart 2022 aan door een e-mail te sturen naar f.naafs@oosterhout.nl 
Vermeld hierin aan welke bijeenkomst u graag wilt deelnemen. 
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw aanmelding.