Passend onderwijs en Speciaal onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Dat kan op een reguliere school of op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs. Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Een leerling die vanwege zijn beperking in aanmerking wil komen voor speciaal onderwijs heeft daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaring af.
Kinderen die aangewezen zijn op het speciaal onderwijs gaan vaak in de regio naar scholen voor speciaal onderwijs.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid onder Passend Onderwijs.

Scholen voor speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs in onze regio vallen onder Stichting het Driespan. Meer informatie vindt u op www.hetdriespan.nl.

Adressen en locaties

In de (digitale) gemeentegids vindt u informatie over de locaties, adresgegevens en de schoolbesturen.

Contact

Zie Contactpagina.

Links voor meer informatie

www.rijksoverheid.nl
www.kempenhaeghe.nl
www.brabantzorg.net
www.dewisselsbo.nl
www.hetdriespan.nl