Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé)

hoogspanningstracé

Voorgeschiedenis

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen. Deze hoogspanningsverbinding wordt aangeduid als de 380kV ZuidWest. In 2009 is daarvoor de startnotitie (pdf, 1.2 mb) gepubliceerd.

Medio 2010 hebben zowel de provincie Noord Brabant als een groot aantal gemeenten in West Brabant zich uitgesproken voor een noordelijk tracé ("C 150 b1"). Voor dit noordelijk tracé is in 2011 een voorbereidingsbesluit genomen en het ministerie van EZ is met de verdere uitwerking aan de slag gegaan.

Tracéwijziging

Eind augustus 2014 hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) kenbaar gemaakt dat ze voornemens zijn het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te wijzigen naar een zuidelijk tracé. De reden daarvoor zou gelegen zijn in twee onoverkomelijke knelpunten in het noordelijk tracé, aldus de brief van de ministers aan de gemeente Oosterhout (pdf, 3.6 mb).

Enorme impact

Het voorgenomen zuidelijke tracé voert ongeveer vanaf de Vrachelse Heide, langs de Burg. Materlaan en door het Landgoed Oosterheide naar het Wilhelminakanaal. Het tracé kruist ook grote delen van het deels gerealiseerde en deels nog in uitvoering zijnde Landschapspark De Open Linie (waar ook de boswachterij Dorst onderdeel van uitmaakt).

Deze, ook voor de gemeente volkomen onverwachte koerswijziging, zou ingrijpende gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat in Oosterhout. Realisatie van het zuidelijk tracé zou namelijk tot gevolg hebben dat zestig meter hoge elektriciteitsmasten in natuurgebieden en parallel aan de zuidrand van de woonwijk Oosterheide zouden worden geplaatst. Daarnaast zou ook een groot aantal ondernemers in met name de recreatiebranche worden gedupeerd.

Wat doet de gemeente?

De gemeente kan zich niet met het voorgenomen besluit van de ministers van EZ en I&M tot wijziging van het tracé voor de 380kV ZuidWest verenigen. De gemeente heeft haar standpunt (pdf, 1.4 mb) begin 2015 ook aan minister Kamp kenbaar gemaakt. De inzet van de gemeente is erop gericht om de minister te bewegen om alsnog voor een ander tracé te kiezen. Hiertoe laat de gemeente zich ondersteunen door diverse adviseurs op zowel inhoudelijk als juridisch vlak.

Stand van zaken

Eind januari 2015 hebben ook de provincie en de gemeenten vertegenwoordigd in de regio West Brabant minister Kamp per brief (pdf, 699 kb) laten weten dat er geen draagvlak is voor de voorgenomen wijziging van het tracé van de 380kV ZuidWest. Verzocht is om tijd en ruimte te geven om naar een alternatief tracé te zoeken. Deze ruimte is door de minister geboden.

Zowel door de regio West Brabant als door betrokken burgers en organisaties zijn begin 2015 alternatieve tracés ingediend. In opdracht van het ministerie heeft het bureau Deltares onderzocht of deze alternatieve tracés "m.e.r.-waardig" zijn en in hoeverre de tracés technisch ook haalbaar zijn. Het advies van Deltares  (PDF 9 MB) vindt u hier.

In december 2015 heeft het ministerie besloten tot actualisatie van het MER voor de ZuidWest 380kV gedeelte Rilland – Tilburg ("ZuidWest 380kV Oost"). In lijn met het advies van Deltares zullen (naast het oorspronkelijke zuidelijke en het noordelijke tracé) twee nieuwe tracéalternatieven worden onderzocht: een middentracé en een noordelijk middentracé. Daarnaast zullen ook de mogelijkheden van verkabeling (= onder de grond brengen) van een gedeelte van het nieuwe tracé worden bekeken. Uit onderzoek dat het ministerie heeft laten uitvoeren, blijkt namelijk dat het mogelijk is om de nieuwe verbinding over een lengte van maximaal 10 kilometer te verkabelen (brief ministerie, pdf 606 kb).

In 2016 is door TenneT de ligging van de nieuwe tracéalternatieven meer in detail bepaald en is ook de ligging van de bestaande tracéalternatieven geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een kaartenboek (pdf 15 mb) dat een overzicht van alle alternatieven (+ een aantal varianten) bevat waarvan de milieueffecten in een MER (milieueffectrapport) zullen worden onderzocht.

Planning

In de eerste helft van 2017 zullen de milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten in de vorm van een MER inzichtelijk worden gemaakt. Op basis hiervan zal per deelgebied het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) worden bepaald. Vervolgens vindt nog een beoordeling plaats op nettechniek, kosten, draagvlak en vrijgespeelde gevoelige bestemmingen. Deze stukken zijn te vinden via: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg

De minister zal volgens de planning voor de zomer 2017 een nieuw voorgenomen voorkeursalternatief (VKA) van Rilland tot Tilburg bepalen. De gezamenlijke overheden in West en Midden Brabant hebben daarbij een adviserende rol.

 

Downloads  

-Veelgestelde vragen over hoogspanningslijnen (pdf, 158 kb)
-Brief ministerie aan gemeente Oosterhout inzake voorgenomen tracéwijziging (augustus 2014)(pdf, 3.6 mb)
-Brief namens regio West Brabant aan minister Kamp inzake voorgenomen tracéwijziging (januari 2015)(pdf, 699 kb)
-Rapport Verkenning alternatieve tracés 380 kV in opdracht van de regio West Brabant (maart 2015) (pdf 8,5 mb)
-Advies Deltares inzake ingediende alternatieve tracés voor de ZuidWest 380kV (augustus 2015)(pdf, 9 mb)
-Brief minister Kamp aan Tweede Kamer inzake ingediende alternatieve tracés en mogelijkheden verkabeling ZuidWest 380kV (december 2015)(pdf, 606 kb) 
-Kaartenboek tracé alternatieven december 2016 (pdf 15 mb)

Op de hoogte blijven?

Via diverse kanalen kunt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen:

Contact

Als u vragen heeft over het dossier 380kV ZuidWest kunt u contact opnemen met de heer J. Knoop, bereikbaar via email j.knoop@oosterhout.nl en telefoonnummer 140162.