Bodemkwaliteitskaart Oosterhout

In samenwerking met omliggende gemeentes heeft de gemeente Oosterhout een bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) van de gebieden binnen Oosterhout te zien is.

Een bodemkwaliteitskaart is voorzien van een Nota bodembeheer (pdf, 66 mb). In de Nota staat beschreven hoe met de kaart moet worden omgegaan.

Voor PFAS is eveneens een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De informatie is via onderstaande link op te vragen:


De kaart is samengesteld op basis van statistische bodemgegevens van een bepaald gebied. In de bodemkwaliteitskaart zijn geen locaties opgenomen die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations). Deze informatie is op te vragen via een bodemtoets, zie Bodeminformatie Oosterhout.

In een aantal gevallen kan op basis van de bodemkwaliteitskaart grondverzet plaatsvinden. In de handreiking ‘Handreiking Besluit bodemkwaliteit’ zijn hiervoor voorwaarden opgenomen.

Om gebruik te mogen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet dient een volledig ingevuld formulier ‘Formulier toets herkomst’ (pdf, 7 mb) te worden ingediend via bodeminfo@oosterhout.nl. Dit formulier is alleen geldig als deze door de bodemadviseur van de gemeente van herkomst is ondertekend.
 

Toepassen van grond

De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

  • De toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;
  • Het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toepast;
  • Het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de watergang grenzende percelen;
  • Het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Degene die de grond of baggerspecie gaat toepassen moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt Bodemkwaliteit.
 

Niet bedoeld voor…

De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt als grond afkomstig is van een verdachte locatie (bijvoorbeeld een voormalig tankstation) of als de grond zintuigelijk afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld asbestverdacht materiaal). Ook is de kaart niet bedoeld voor slib of grond afkomstig uit oppervlaktewater.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de interactieve bodemkwaliteitskaart of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met onze bodemadviseurs via bodeminfo@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.