Bodemsanering

Bent u van plan de bodem te saneren of werkzaamheden uit te voeren in sterk verontreinigde grond? Dan moet u dit melden bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB ondersteund de provincie Noord-Brabant bij vergunningverlening voor bodemsaneringen. Daarnaast houden zij ook toezicht op het proces en de uitvoering van de bodemsanering.

De omvang en de soort bodemverontreiniging is bepalend voor de te doorlopen procedure. Hierbij zijn 4 mogelijke procedures te onderscheiden, namelijk:

  • Eenvoudige uniforme saneringen;
  • Complexe saneringen;
  • Spots sanering (<25 m3);
  • Sanering in het kader van zorgplicht (art 13 Wbb).

Onderstaand wordt per procedure een korte toelichting gegeven:

Eenvoudige uniforme saneringen

Als er sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, kan mogelijk de melding op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) worden ingediend. Het BUS voorziet in een eenvoudige meldingsprocedure voor kleinschalige bodemsaneringen. Binnen vijf weken en in sommige gevallen zelfs binnen vijf werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) kan worden gestart met saneren. De regels hiervoor staan in het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de bijbehorende Regeling uniforme saneringen. De actuele regelgeving van BUS kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid. De meldings- en evaluatieformulieren zijn daar ook te vinden.

De melding dient per mail verstuurd te worden naar mailadres info@omwb.nl

Complexe saneringen

Als er geen sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, dan zal de melding via het reguliere bodemmeldingsformulieren moeten plaatsvinden. Met dit zelfde formulier kunt u ook een nader onderzoek naar verontreiniging melden, zodat de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging vastgesteld kunnen worden. De provincie neemt binnen een termijn van vijftien weken na ontvangst van het saneringsplan of melding een beslissing of zij instemt met de uit te voeren sanering.

Spots sanering (< 25 m3)

Als er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb), maar wel van een spot met sterke verontreiniging, dan dient u voor het verwijderen van deze spot een Plan van Aanpak (PvA) in te dienen, en na afloop van de ontgraving het evaluatierapport. De gemeente streeft binnen een termijn van 5 weken na ontvangst van het Plan van Aanpak een beslissing te nemen of zij instemt met de uit te voeren sanering.

Zowel het Plan van Aanpak als het evaluatierapport kunt u indien via bodeminfo@oosterhout.nl 

Sanering in kader van zorgplicht

Als u een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt na 1 januari 1987, dan bent u verplicht deze zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente en de OMWB. De veroorzaker van de bodemverontreiniging is verplicht om de verontreiniging op te ruimen.

In overleg met de OMWB worden de vervolgstappen besproken. Meestal willen zij een Plan van Aanpak ontvangen waarin de vervolgstappen verder worden uitgewerkt.

Bodemsaneringen mogen alleen worden begeleid en uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde partijen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bodemsaneringen binnen de gemeente Oosterhout, dan kunt u contact opnemen met onze bodemadviseurs via bodeminfo@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.