Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 18 (Geerstraat 1) op 21 april 2020 is vastgesteld waarmee een zorgcomplex met 56 wooneenheden wordt toegelaten.

Vanwege het verkeerslawaai van de Rijksweg N282 en de Geerstraat te Dorst moeten hogere waarden Wet geluidhinder voor de geluidbelasting op de gevel van enkele wooneenheden worden vastgesteld.  

 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op de voorbereiding is, gelet op art. 110c Wet geluidhinder, afd. 3:4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder heeft daarom van 21 november 2019 tot  en met 2 januari 2020 gelijktijdig met het ontwerpbesluit voor het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Daarom is het besluit ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit heeft betrekking op enkele wooneenheden op het perceel Geerstraat 1 te Dorst die is gelegen in de relevante geluidzone van de Rijksweg N282 en Geerstraat te Dorst. De vastgestelde hogere waarden variƫren tussen 49 en 54 dB.

Terinzagelegging

Het besluit hogere waarde ligt met ingang van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022, ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. .

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende.

Inwerkingtreding

Het besluit hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bijlage

Het geluidrapport Geerstraat 1 (5.146 kb))

- Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder (pdf 854 kb)