Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat door de herinrichting van de rotonde in de Weststadweg in Oosterhout en gedeelten van de aansluitende wegen er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Vanwege het verkeerslawaai van de Weststadweg moeten hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevel(s) van twee woningen worden vastgesteld.  

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op de voorbereiding is, gelet op art. 110c Wet geluidhinder, afd. 3:4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder  heeft daarom van 9 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen ingebracht.
Daarom is het besluit ongewijzigd vastgesteld.
Het besluit heeft betrekking op de woningen aan Stelvenseweg 4 en 4a te Den Hout die zijn gelegen in de geluidzone van de Weststadweg. De waarden variƫren tussen 50 en 52 dB bij nr. 4 en 50 en 56 dB bij nr. 4a.

Terinzagelegging

Het besluit ligt met ingang van 23 december 2021 gedurende zes weken, ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. 

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende.

Inwerkingtreding

Het besluit hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bijlage

- Akoestisch onderzoek (pdf 6.389 kb)
- Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder (pdf 812 kb)