Ontwerpbesluit voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder (reconstructie Weststadweg)

Milieu - Wet geluidshinder - Weststadweg

 

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat door de herinrichting van de rotonde in de Weststadweg in Oosterhout en gedeelten van de aansluitende wegen er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Vanwege het verkeerslawaai van de Weststadweg moeten hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevel(s) van twee woningen worden vastgesteld.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op de voorbereiding is, gelet op art. 110c Wet geluidhinder, afd. 3:4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Gelet daarop is een ontwerpbesluit opgesteld met de vast te stellen hogere waarden. Deze hebben betrekking op de woningen aan Stelvenseweg 4 en 4a te Den Hout die zijn gelegen in de geluidzone van de Weststadweg. De waarden variëren tussen 50 en 52 dB bij nr. 4 en 50 en 56 dB bij nr. 4a.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 9 september 2021 gedurende zes weken, ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. 

Zienswijze

Gedurende de terinzagelegging kan een belanghebbende tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder (reconstructie Weststadweg)”.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer R.K. Janssen, TBB,
telefoonnummer 14 0162.

Bijlage

- Akoestisch onderzoek (pdf 6.389 kb)
- Ontwerpbesluit (pdf 156 kb)

 

Oosterhout, 8 september 2021