Belangrijke informatie voor aanvragers van omgevingsvergunningen en vergunningen Wet natuurbescherming en de voorbereiding van een plan.

De Raad van State (verder: RvS) heeft op 29 mei 2019 een twee belangrijke en richtinggevende uitspraken gedaan voor de toetsing van plannen en vooral projecten aan de Wet natuurbescherming (www.raadvanstate.nl). Deze raken het gehele land, ook de gemeente Oosterhout.
In de meeste gevallen hebben die directe gevolgen voor:
a. het verlenen van een aangevraagde of aan te vragen omgevingsvergunning (bouw, milieu, afwijkende
    bestemming);
b. het verlenen van een aangevraagde of nog aan te vragen vergunning Wet natuurbescherming;
c. een bestemmingsplan (of herziening) dat in voorbereiding is.


Plan of project

Een plan of project dat significante (lees: negatieve) gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied mag volgens de Wet natuurbescherming niet worden vastgesteld zonder zogenaamde passende beoordeling en zeker is gesteld dat de gevolgen geen schade toebrengen dan wel worden gecompenseerd (art. 2.7 en 2.8 Wet natuurbescherming) (hoofdregel).
Onder een plan wordt in ieder geval een bestemmingsplan verstaan. Een project is iedere activiteit die gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Een Natura 2000-gebied is bijvoorbeeld de Biesbosch, Ulvenhoutse bos, Langstraat en Loonse- en Drunense duinen.
Vanwege de afstand van het grondgebied van Oosterhout tot die gebieden zijn alleen de gevolgen van stikstofemissie (ammoniak of stikstofoxiden) voor de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied van belang. Bronnen zijn vooral veehouderijen, verkeer, industrie, wonen, stookinstallaties.


Uitspraken Raad van State

Ná de uitspraken van de RvS moeten alle plannen en projecten (weer) aan de hoofdregel voldoen. Het toetsen van een project aan het in 2015 vastgestelde Programma aanpak stikstof (2015-2021) (verder PAS) is niet meer toegestaan. De in de wet opgenomen grenswaarden (melding), drempelwaarden (vrijstelling) en referentiedata zijn komen te vervallen. De in het PAS opgenomen stikstofdepositieruimte is komen te vervallen (bijvoorbeeld de activiteit wonen, aangemelde projecten).
Sinds 2015 was bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen geen afzonderlijke vergunning Wet natuurbescherming of een verklaring van geen bedenkingen nodig. Dat is nu wel weer het geval.


Gevolgen voor vergunning Wet natuurbescherming

Voor het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming of het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen heeft de provincie het bevoegd gezag (uitvoerder: Omgevingsdienst Brabant-Noord). Door de uitspraken kan de provincie op dit moment geen toestemmingen Wet natuurbescherming verstrekken. De verwachting is dat medio augustus de behandeling van aanvragen geleidelijk weer kan worden opgestart, in afwachting van de reparatie van het Aerius-rekensysteem voor stikstofdepositie. Nadere informatie kunt u vinden op de volgende websites: www.odbn.nl, www.bij12.nl en www.brabant.nl.

Gevolgen voor een omgevingsvergunning (bouwen, milieu, van bestemming afwijkend gebruik)
Indien u een aanvraag omgevingsvergunning, een melding Activiteitenbesluit, een melding milieu-neutrale verandering milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets heeft ingediend én het tevens gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied dan mag de gemeente de vergunning niet verlenen zonder de instemming van de provincie. Dit geldt niet indien daarvoor een aanvraag Wet natuurbescherming is ingediend of een vergunning Wet natuurbescherming is verleend.


Contact

Voor een lopende of een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning (projecten) adviseren we u contact op te nemen met de afdeling ISC van de gemeente Oosterhout. Voor bestaande plannen kunt u met de projectleider van het plan contact opnemen of voor nieuwe plannen met de afdeling Stadsontwikkeling van gemeente Oosterhout. Zij zullen u dan adviseren wat op dit moment de mogelijkheden zijn. U kunt telefonisch contact opnemen met de afdelingen van de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 0162.