Onderhoud aan openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare groenvoorzieningen. Hieronder vallen alle gazons, bermen, kruidenrijk gras, beplanting en bomen. 

Oosterhout, een groene gemeente

Naast de ontelbare bomen in onze natuurgebieden, beheert de gemeente Oosterhout zo’n 30.000 individuele bomen in de leefomgeving. Deze bomen worden om de 3 à 4 jaar gecontroleerd en waar nodig gesnoeid. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn gericht op het duurzaam in stand houden van de boom. Bij het snoeien gaat het vooral om het verwijderen van takken die problemen geven: takken die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de directe omgeving, of takken die de vrije doorgang belemmeren.

Onderhoud: wat doet de gemeente?

Verwijderen van dood hout, snoeien ter voorkoming van schade en/of letsel of gevaarlijke situatie en het innemen of verwijderen van een enkele tak die tot ernstige overlast leidt.

  • Plantseizoen: van november tot maart is het plantseizoen. Dan worden zieke of beschadigde bomen en heesters vervangen. Soms worden ze ook vervangen door andere planten of gazon. 
  • Blad verwijderen: in november en december worden de gevallen herfstbladeren regelmatig verwijderd. Bladeren op straten, fietspaden en trottoirs worden verzameld en als composteerbaar afval afgevoerd. Om verstikking en afsterving van het gras te voorkomen, worden de bladeren ook van het gras verwijderd. Deze bladeren worden in de beplanting geblazen waar ze bijdragen aan het bodemleven. 
  • Snoeien: van november tot april worden heesters en bodembedekkende struiken en snelgroeiende planten gesnoeid. Om te voorkomen dat een hele buurt er kaal uitziet, wordt dit in fases gedaan. Zo ontstaat een duurzame, vitale en gesloten beplanting. Oudere, dode, zieke of beschadigde takken worden verwijderd en te dicht bij elkaar gegroeide heesters worden deels weggehaald. 

Hoe snoeit de gemeente?   

De gemeente streeft er naar om bomen zo oud mogelijk te laten worden in hun originele vorm. Het zwaar innemen van de boomkroon, toppen of het kandelaberen doet de gemeente niet. Deze vormen van snoeien zorgen er voor dat de levensduur van de boom ernstig wordt verkort.  Bovendien zijn deze snoeivormen erg kostbaar. 

Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving

Bomen reguleren de temperatuur op een warme zomerdag, ze vangen veel stof uit de lucht en leveren zuurstof. Ze spelen een grote rol voor ecologie, gezondheid en welbevinden. Huizen in een fraaie groene omgeving of aan een lommerrijke straat hebben een hogere waarde. Gemiddeld duurt het 30 jaar voor een boom volwassen is. Wanneer we goed voor een boom zorgen (behouden en gematigd snoeien en zorgen voor voldoende doorwortelbare ruimte) kan een boom met gemak 80 tot 100 jaar worden. De gemeente koestert oude bomen. 

Bomencompensatie

Voor elke gevelde boom wordt een boom teruggeplant. Dat heet bomencompensatie. De gemeente heeft een bomencompensatierichtlijn.

Snoeien van groen voor zonnepanelen

Bomen worden 1x per 4 jaar geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie wordt beoordeeld of de bomen snoeibehoeftig zijn. 
Er worden in de gemeente Oosterhout geen bomen extra gesnoeid of gekapt voor opbrengstvermindering van zonnepanelen. 
De bomen stonden er al voordat de zonnepanelen werden aangebracht.

Boom van de buren

Soms geeft een boom overlast. Als een boom op minder dan 1 meter van de eigendomsgrens staat, staat die daar in beginsel onrechtmatig en kunt binnen 20 jaar eisen dat de boom wordt verwijderd. Daarna is de onrechtmatigheid verjaard. Wanneer u overlast heeft van de boom van de buren, dan mag u de buren verzoeken om de boom te snoeien. De boom mag hierdoor niet ernstig in levensduur verkort worden. U moet de buren de gelegenheid geven de snoeiwerkzaamheden uit te voeren en ze daarvoor een redelijke termijn geven.

De gemeente als bijzondere buur

Voor bomen op gemeentegrond geldt dit niet. De wet maakt daar een uitzondering voor. De gemeente is wel aansprakelijk voor normaal onderhoud aan haar eigen openbaar groen. Maar als de boom gezond is en in volle glorie staat, kunt u de gemeente niet aanspreken op het verzuimen van de onderhoudstaak. Daarbij is niet elke vorm en mate van hinder onrechtmatig. Wat de één ervaart als overlast, is voor de ander helemaal  geen overlast. Normale bladval, vallende eikels, of berkenpluizen en enige mate van schaduwwerking worden niet zomaar als onrechtmatig beschouwd. Deze 'overlast' zal in beginsel geaccepteerd moeten worden. Bij het snoeien van de bomen wordt wel geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.