Ratten

Laat het bestrijden van ratten over aan een plaagdierbestrijder. Voor meldingen over ratten (op particulier terrein, maar ook in de openbare ruimte) kunt u terecht bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). U kunt hier ook terecht voor gratis advies. Het KAD registreert alle meldingen en rapporteert daarover aan de gemeente, zodat het voor de gemeente inzichtelijk blijft welke meldingen waar voorkomen.

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Het KAD is het landelijk kenniscentrum voor informatie en advies, onderzoek en opleiding op het gebied van preventie en bestrijding van plaagdieren. U kunt hier terecht om plaagdieren te melden, maar ook voor gratis advies over plaagdierpreventie en -bestrijding. Meer informatie vindt u op www.kad.nl.

U kunt met het KAD contact opnemen (voor melden of advies):

Kosten

De kosten van het bestrijden van plaagdieren op uw terrein zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor overlast van ratten. Als blijkt dat de overlast over een groter deel van de straat reikt, dan neemt het bestrijdingsbedrijf contact op met de gemeente voor de verdere aanpak in de straat. Als de gemeente in actie komt op verzoek van het bestrijdingsbedrijf, dan worden er geen kosten doorberekend. 

Hoe ontstaat een rattenplaag?

Een rattenplaag ontstaat op plekken waar de rat voedsel kan vinden: diervoeder, slecht ingekuilde mais, slachtafval, GFT-afval of brood bijvoorbeeld. Ratten gebruiken ecologische verbindingszones of verruigde oevers langs een sloot of beek om zich in te verschuilen. Omdat ze daar weinig voedsel kunnen vinden, gaan ze meestal snel op zoek naar een plaats waar achtergebleven voedsel te vinden is.

Wat kunt u zelf doen?

De beste bestrijdingsmethode is preventie. Zorg dat ratten geen voedsel kunnen vinden. Maatregelen die u zelf kunt treffen zijn bijvoorbeeld:

 • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken/containers; 
 • Zorg voor een frequente afvoer van huisvuil; 
 • Geen voedselresten op de composthoop; 
 • Vermijd lekkende kranen, plasjes en putjes; 
 • Repareer de riolering indien nodig; 
 • Sluit de toegang tot gebouwen en riolering goed af; 
 • Maak naden, kieren en scheuren dicht; 
 • Houd klimplanten minimaal 60 cm bij ramen en muren vandaan; 
 • Stapel verpakte veevoeders los van de muren in losstaande stapels; 
 • Gebruik zoveel mogelijk harde materialen voor het opslaan van voedselaanbod; 
 • Geef dieren in buitenverblijf zoveel voer als nodig en haal het voer voor de nacht weg; 
 • Verwijder achtergebleven gewassen of vruchten op het land of ploeg ze in.

Bekijk de flyer met tips om ongedierte te voorkomen (pdf, 168 kb).

Muskusrat, beverrat, bruine- of zwarte rat?

De muskusrat en de beverrat bevinden zich altijd in de buurt van water, een sloot, rivier, of vijver. Een muskusrat is een schichtig dier en laat zich overdag maar weinig zien. Ook beverratten worden niet vaak gezien. Ze leven in dichte rietvelden langs de grote rivieren, waar ze niet de kans lopen om gezien te worden.

Bruine en zwarte ratten bevinden zich vaak in de nabijheid van vuilnis, schuurtjes, dierenverblijven of kelders, omdat ze daar vaak voedsel kunnen vinden. De bruine en zwarte rat zijn weliswaar nachtdieren, maar worden ook regelmatig overdag gesignaleerd. Een muskusrat of beverrat is groter dan een bruine of zwarte rat. Een muskusrat/beverrat is 60-100 cm groot, een zwarte/bruine rat 15-30 cm. Een muskusrat/beverrat heeft relatief kleine oortjes, een stompe snuit en een afgeplatte staart. De bruine/zwarte rat heeft relatief grote oren, een spitse snuit en een ronde staart. Meer informatie over ratten vindt u in de flyer van het KAD. (pdf, 1.9 mb)

Muskusratten en beverratten graven holen in oevers en dijken. Hierdoor kunnen die verzwakken en instorten. Om het gebied te beschermen tegen overstromingen, zorgt het waterschap ervoor dat er niet te veel muskus- en beverratten zijn. Als u constateert dat door de aanwezigheid van ratten de waterhuishouding en/of de daarmee samenhangende veiligheid in gevaar wordt gebracht, neem dan contact op met Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen. Telefoon: 076 - 564 1000.