Geluidscherm De Vliert is gereed

 

 

Start bouw geluidscherm De Vliert bij De Boswachterij

Op dinsdag 6 april gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het geluidsscherm in De Vliert van start. Netbeheerder Enexis BV. begint die week met het aanpassen van het middenspanningtracé in de zuidelijke berm van De Vliert. Dit is nodig om ruimte vrij te maken voor de plaatsing van het geluidscherm. Aannemingsbedrijf Heijmans Infra bv bouwt daarna in circa 5 weken tijd een geluidscherm van ruim 2,5 meter hoog en een lengte van 76 meter. Dit scherm begint bij het einde van het aanwezige kokosscherm en eindigt ongeveer 20 meter voorbij de ingang van De Boswachterij. Als het scherm klaar is, naar verwachting in de loop van mei, zal het leefklimaat in De Boswachterij aanmerkelijk verbeterd zijn.

Waarom een geluidscherm?

Bij de bouw van De Boswachterij is een geluidswal aangelegd om het spoorlawaai te beperken. Door de opening in de wal konden de nabij gelegen woningen niet worden beschermd zoals werd gewenst. De nog relatief hoge geluidbelasting bij de woningen van een aantal bewoners werd als hinderlijk ervaren. De gemeente heeft, mede gelet op nieuwe mogelijkheden, daarop in 2019 besloten om langs het spoor plaatselijk een kort maar effectief geluidscherm aan te brengen op 7 meter afstand van het hart van de spoorbaan. ProRail heeft hiermee ingestemd. Zo wordt een invulling gegeven aan de wens vanuit de bewoners van De Boswachterij om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
De gemeente heeft gekozen voor een tweezijdig absorberend panelenscherm, zodat het spoorgeluid niet weerkaatst wordt naar de woningen ten zuiden van het spoor. Benieuwd naar het geluidscherm? Het uitvoeringsontwerp van het geluidscherm De Boswachterij (pdf, 0,98 MB) kunt u hier bekijken 

Planning en uitvoeringswijze

Om de aannemers veilig te kunnen laten werken plaatst Heijmans eind maart een tijdelijke afscheiding van bouwhekken tussen de spoorbaan en het groene hekwerk van ProRail. Daarna kan dat hekwerk worden verwijderd en ontstaat er ruimte voor Enexis om na pasen een nieuwe middenspanningskabel aan te leggen en daarna de oude kabel achter het hekwerk te verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden wordt een deel van de rijbaan van De Vliert afgezet, maar de poort bij Bosuil blijft nog wel toegankelijk. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn uiterlijk half april klaar. 

Heijmans sluit op maandag 19 april (week 16) de rijbaan van De Vliert zodanig af dat ná de inrit van huisnummer 12 alleen nog fietsers, voetgangers en de nood- en hulpdiensten er nog door kunnen. Heijmans gaat dan de boorpalen aanbrengen en betonpoeren storten waarbij ze veel werkruimte nodig hebben. Zodra de fundering gereed is, wordt het scherm met stalen profielen en aluminium panelen verder opgebouwd. Dit gebeurt met een kraan die ruimte nodig heeft om te kunnen manoeuvreren en om de materialen aan te voeren. Voor de veiligheid van de omgeving en aannemerspersoneel blijft De Vliert afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tot het scherm klaar is.

Overige werkzaamheden

Later dit jaar wordt tegen de voorzijde van het geluidscherm klimop (Hedera) aangeplant. Zo krijgt het scherm over een tijdje dezelfde groene aanblik als het kokosscherm van ProRail. De spoorzijde wordt niet beplant vanwege de onbereikbaarheid voor onderhoud. Die zijde wordt bruin om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de kleur van het kokosscherm.

Het verbeteren van de bestrating in De Vliert moet ook nog een keer gebeuren. Dit wordt gecombineerd met de aanleg van een voetpad tussen De Elzent en de ingang van De Boswachterij en de aanleg van een drempelplateau bij die ingang Bosuil. Dan worden de drempelplateau’s bij De Wildert en De Elzent ook meteen aangepast aan de huidige eisen. 
Deze werkzaamheden worden zoals het er nu naar uitziet niet eerder dan begin 2022 uitgevoerd, omdat Brabant Water daarvóór eerst nog werkzaamheden aan de waterleiding in De Vliert gaat verrichten. Zij zijn voornemens daar eind 2021 mee te starten. Over al deze werkzaamheden ontvangen omwonenden tegen die tijd nog nader bericht.

Wat betekent dit allemaal voor de omgeving?

Om goed en veilig te kunnen werken wordt De Vliert net voorbij de inrit van De Vliert 12 een aantal weken afgesloten voor autoverkeer. Bestemmingsverkeer voor De Boswachterij kan tijdelijk alleen via de Vijftig Bunderweg de wijk in- en uitrijden. Ook leveranciers (vrachtverkeer) zullen deze route moeten gebruiken. Dat betekent dat het vrachtverkeerverbod tijdelijk wordt opgeheven. Fietsers in De Vliert zullen ter plaatse even af moeten stappen om een klein stukje langs de bouwhekken van het werkterrein te lopen om hun weg te kunnen vervolgen. De woningen aan de Parallelweg zijn alleen bereikbaar vanaf de kant van Breda en via de Baarschotsestraat. 

Het bouwverkeer komt vanaf de kant van de Vijf Eikenweg en rijdt via de Wethouder van Dijklaan De Vliert in. Een deel van het grasveld tegenover de geluidswal en huisnummer 12 wordt ingericht als werkterrein en opslagruimte. De werktijden liggen tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U kunt hem op werkdagen (m.u.v. woensdagen) bereiken via telefoonnummer 14 0162. Voor vragen over het geluidscherm zelf is de projectleider vanuit de gemeente, de heer Van der List, uw aanspreekpunt. Hij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.