Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Start uitvoeringsfase herinrichting Gerbrandylaan

Op maandag 1 oktober start aannemer C-Infra uit Dongen met de herinrichting van de Gerbrandylaan. Het ontwerp dat tijdens de inloopavond op 11 juni is getoond, wordt uitgevoerd. Dit ontwerp is begin juli door het college vastgesteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden, inclusief aanplant nieuwe groenvoorzieningen, medio december helemaal afgerond. 

Uitvoering werkzaamheden in fasen

De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd zodat de overlast enigszins beperkt blijft. Zo blijft er tijdens de werkzaamheden nog parkeergelegenheid in de straat beschikbaar. Het eerste deel dat wordt opgebroken loopt vanaf de inrit bij de Oostpolderweg tot de kruising met de Pieter Oudlaan. Zodra in deze fase een deel van de nieuwe bestrating is aangebracht, wordt met de volgende fase gestart. Op deze wijze werkt de aannemer door tot aan de inrit bij de Kreeksluisweg. Gelijtijdig zorgt Dynniq voor de vervanging van de openbare verlichting in de Gerbrandylaan.

Kort voor aanvang van de werkzaamheden wordt door aannemer een informatiebrief bezorgd met daarin praktische zaken zoals de huisvuilinzameling tijdens de wegafsluiting en het tijdig vrijmaken van de parkeerplaatsen en opritten in het op te breken werkvak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer Leemans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres a.leemans@oosterhout.nl.

Het beplantingsplan en de inrichtingstekeningen vindt u onderstaand. Bent u benieuwd naar de fasering? Open dan de faseringstekening Gerbrandylaan.

Inloopbijeenkomst uitgewerkt ontwerp Gerbrandylaan

Op maandag 11 juni is er bij basisschool De Duizendpoot een inloopavond geweest over de uitgewerkte ontwerptekeningen van de Gerbrandylaan.
De getoonde tekeningen zijn een verdere uitwerking van het op 20 maart gepresenteerde voorlopig ontwerp en hebben de status “concept definitief ontwerp”. Op de hierondermelde tekeningen is te zien welke wijzigingen er zijn doorgevoerd. Hierover is met de aanwezige medewerkers van de gemeente van gedachten gewisseld.

tekening 1: beplantingsplan, pdf 11.592 kb
tekening 2: inrichting gedeelte Linthorst-Homanlaan tot Kreeksluisweg, pdf 704 kb
tekening 3: inrichting gedeelte Oostpolderweg - Troelstralaan, pdf  947 kb

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Tussen 20 maart en juni zijn de bewonersreacties bekeken en beoordeeld. Waar mogelijk en nodig bevonden, zijn ze verwerkt in het aangepaste ontwerp. Een aantal verzoeken is niet gehonoreerd. De grootste verschillen met het voorlopige ontwerp zitten in de detailinrichting van de groenvakken, de posities van de lichtmasten en huisvuilaanbiedplaatsen. De schriftelijk ingediende reacties worden nog beantwoord.

Planning vervolgproces

Na 11 juni wordt het ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking ter hand genomen.
De geplande uitvoeringsperiode is september-december 2018. Over de uitvoeringsfase ontvangen de bewoners nog tijdig bericht.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres e.van.der.list@oosterhout.nl

 

 

Herinrichting Gerbrandylaan

Op dinsdag 20 maart is er een informatiebijeenkomst geweest over de herinrichting van de Gerbrandylaan. Hier is het inrichtingsvoorstel gepresenteerd en is er gelegenheid geweest om de tekeningen nader te bekijken en met de aanwezige medewerkers van de gemeente van gedachten te wisselen over de voorgestelde aanpassingen in de straat. De presentatie (pdf, 956 kB) kunt u hier (nogmaals) bekijken.

Wat gaat er veranderen in de Gerbrandylaan?

De bestrating wordt vervangen door nieuwe stenen en tegels. Omdat alles wordt opgebroken is dit het moment om wijzigingen in de inrichting aan te brengen. Om de rijsnelheid te verlagen naar de geldende 30 km/h wordt de rijbaan versmald van 6 naar circa 5 meter en worden drempelplateaus aangelegd bij de zijwegen. Daarmee ontstaan gelijkwaardige kruispunten in plaats van de huidige inritconstructies naar de woonerven. De smalle parkeervakken worden iets breder gemaakt. Dit kan door de ruimte die vrijkomt door de rijbaanversmalling.
De bomen doen het niet goed en de beplanting is oud en groeit over de trottoirs en parkeervakken heen. Bijna al het groen wordt daarom vervangen door nieuwe soorten. De plantvakken worden vergroot zodat daarin meer regenwater kan worden opgevangen. Zo wordt ingespeeld op het veranderende klimaat waarin vaker hevige piekbuien gaan vallen.

Uw reactie indienen

Verbetervoorstellen en kritiekpunten konden tijdens de informatiebijeenkomst worden gegeven of tot uiterlijk vrijdag 6 april. De voorkeur gaat uit naar schriftelijk ingediende reacties. Voor uw reactie kunt u gebruik maken van dit formulier (96 kB). Alle reacties worden uiteraard beantwoord. 

Planning vervolgproces

In april wordt de inrichtingstekening aangepast, waarbij de tot en met 6 april ontvangen reacties worden betrokken en zo mogelijk overgenomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de aangepaste tekening vast waarna die tekening op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Alle bewoners van de Gerbrandylaan ontvangen daarover bericht.
De geplande uitvoeringsperiode is september-december 2018. Om de trottoirs opnieuw te kunnen bestraten is het noodzakelijk dat bewoners de overhangende beplanting vanuit hun tuin (vooral hagen) vóór die tijd terugsnoeien tot aan de erfgrens. Er wordt van uitgegaan dat hier tijdig voor wordt gezorgd om te voorkomen dat de aannemer er straks niet goed bij kan en wellicht eigendommen beschadigt.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de inrichtingstekeningen? Open dan de onderstaande links.

De projectinformatie wordt gedurende de looptijd van het project regelmatig bijgewerkt.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres e.van.der.list@oosterhout.nl