Maandag 12 september afsluiting De Vliert

Aannemer Graaumans BV. uit Bavel start later dan eerder is aangegeven. Op maandag 12 september wordt De Vliert afgesloten vanaf de Wethouder van Dijklaan tot aan de inrit van De Vliert 6 (fase 1). De werkvolgorde blijft hetzelfde. Naar verwachting zijn de werkzaamheden, inclusief de aanleg van de beplanting, in januari 2023 klaar.

Werkzaamheden waterleiding Brabant Water

Aannemingsbedrijf BAM voert sinds juni in opdracht van Brabant Water werkzaamheden uit aan het waterleidingnet bij De Vliert en de Parallelweg. De nieuwe leiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. De oude waterleiding is op maandag 5 september buiten gebruik gesteld. 
In week 37 verwijdert Graaumans het straatwerk in fase 1. Aansluitend begint BAM met haar werkzaamheden om de oude buizen op dat deel te verwijderen. Naar verwachting is de gehele leiding in fase 1 er in de loop van week 38 uit. In week 39 kan Graaumans haar werkzaamheden aan het riool, de bestrating en de groenvakken in fase 1 dan uit gaan voeren.

Om zo snel mogelijk klaar te zijn, gaat BAM direct door met hun opruimwerkzaamheden in fase 2 (tot aan De Vliert 12). Tijdens deze werkzaamheden kunnen de bewoners van huisnummers 6, 8 en 10 hun oprit en de openbare parkeerplaatsen niet gebruiken. De planning voor het gedeelte vanaf De Vliert 12 tot en met de Parallelweg (fase 3 en 4) wordt later bekendgemaakt. De precieze startdatum hangt af van de voortgang van Graaumans in fase 1 en 2.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering neemt u contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans (via 14 0162). Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Overige vragen over dit project kunt u stellen aan de projectleider, de heer E. van der List. Dit kan per e-mail op e.van.der.list@oosterhout.nl en/of telefonisch op werkdagen via 14 0162.

29 augustus start renovatiewerkzaamheden De Vliert

Na de bouwvak gaat aannemer Graaumans BV. uit Bavel van start met de renovatie van De Vliert. Naar verwachting zijn zij uiterlijk begin december klaar. Aansluitend worden de groenvoorzieningen aangebracht, zodat het er begin 2023 allemaal netjes uitziet.

Uitvoering werkzaamheden in vier fasen

Om de overlast voor omwonenden te beperken voert Graaumans de werkzaamheden uit in 4 opeenvolgende fasen. De fasering kunt u bekijken via onderstaande links. Vanaf maandag 29 augustus sluit Graaumans De Vliert af vanaf de Wethouder van Dijklaan tot De Vliert 6. Er is dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk tot het einde van alle werkzaamheden. Men dient dan om te rijden via de Vijftig Bunderweg.

De tweede fase loopt van De Vliert 6 tot aan De Vliert 12, de kruising met De Wildert is na fase 1 weer open voor het verkeer. De derde fase gaat van De Vliert 12 tot aan de ingang van De Boswachterij. In de laatste fase wordt de t-splitsing met Bosuil tot aan de Parallelweg afgesloten. Fietsers van en naar Breda kunnen er dan niet langs. Zij worden omgeleid via de Baarschotsestraat.

Werkzaamheden transportleiding Brabant Water

Eind juni start Brabant Water met de aanleg van een nieuwe transportwaterleiding tussen Dorst en Breda. Vanaf het station aan de Wethouder van Dijklaan boren zij een nieuwe leiding onder De Vliert door tot voorbij de Parallelweg. Daar komen zij weer boven en werken dan gefaseerd verder richting Breda. Deze zogenaamde “gestuurde boring” geeft relatief weinig overlast voor de omgeving. Het zal alleen tijdelijk wat drukker zijn met werkverkeer. De oude leiding halen zij eruit in combinatie met de renovatiewerkzaamheden van Graaumans. Op die manier beperken wij de hinder tot het minimum.

Brabant Water houdt de omwonenden zelf op de hoogte van hun werkzaamheden.

Meer informatie

Aannemer Graaumans bezorgt in de loop van augustus een brief bij de bewoners van De Vliert over alle praktische zaken waarmee men te maken krijgt. Denk daarbij aan de afvalinzameling en eventuele buitengebruikstelling van het riool tijdens de vervanging daarvan.

Vragen over het ontwerp en/of het proces kunt u stellen aan de projectleider, de heer E. van der List. Hij is telefonisch bereikbaar op 14 0162.

 

Bomenkap De Vliert

Op dinsdag 8 maart gaat groenaannemer Idverde Realisatie de bomen in De Vliert verwijderen. Het zijn voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting die later dit jaar wordt uitgevoerd.

De direct omwonenden hebben hier een brief over ontvangen.

 

Ontwerp De Vliert vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 22 februari het definitieve ontwerp voor de renovatie van De Vliert vastgesteld. Daarbij hebben zij ook de benodigde middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. 

Hieronder vindt u de tekeningen, behorend bij het definitief ontwerp:

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van mei of in juni 2022. Begin maart worden alvast de bomen gekapt vanwege het aankomende broedseizoen.

De direct omwonenden ontvangen nog een brief van de gemeente over de kapwerkzaamheden en over enkele maanden ook over de start van de renovatie.

 

De Vliert renovatie: conceptontwerp gereed

In 2022 gaat de gemeente werkzaamheden verrichten in De Vliert. Allereerst zal Brabant Water een nieuwe watertransportleiding richting Breda aanleggen en de oude leiding verwijderen. Aansluitend gaat de gemeente diverse werkzaamheden uitvoeren om De Vliert een flinke opknapbeurt te geven. Het concept-ontwerp dat wij daarvoor hebben gemaakt kunt u inzien op de onderstaande pdf’s.

Inhoud conceptontwerp De Vliert

Het ontwerp bevat de volgende onderdelen:

  1. Vervangen van de gehele bestrating: rijbaan, voetpaden, parkeervakken en inritten;
  2. Aanleg ontbrekend stukje voetpad vanaf De Boswachterij tot aan huisnummer 12;
  3. Nieuw drempelplateau op de T-splitsing met Bosuil en vernieuwen van de 2 drempels bij De Elzent en De Wildert om de maximumsnelheid van 30 km/u te benadrukken;
  4. Rijbaan vanaf Bosuil tot aan de Parallelweg versmallen naar 4,50m met een inrichting als fietsstraat, dus “auto te gast”. De straat is nu veel breder dan noodzakelijk en minder verharding betekent o.a. meer infiltratiecapaciteit en is daarmee beter voor het milieu;
  5. Vervanging van de riolering en persleiding tussen de Wethouder van Dijklaan en De Elzent en afvoer van een deel van het regenwater dat op straat valt naar de berm en een wadi (waterinfiltratievoorziening) ter ontlasting van het rioolstelsel;
  6. Verwijderen van de bomen aan zowel de noord- als de zuidzijde van de weg, benodigd om de rioolvervanging mogelijk te maken;
  7. Compensatie van die bomen in de brede berm tegenover huisnummers 10 en 12, waar tussen het spoor en de rijbaan ook de wadi is bedacht. De vormgeving en diepte van de wadi werken wij nog nader uit. Dat geldt ook voor de groenvoorzieningen. Bij het ontwerp van het groen in en rondom de wadi betrekken wij de omwonenden.

Op 2 december is het concept-ontwerp tijdens een kleinschalige informatiemiddag toegelicht aan de bewoners van De Vliert en enkele andere belanghebbenden. De aanwezigen hebben een aantal suggesties meegegeven en vragen gesteld, zowel over het ontwerp als over de uitvoeringsfase. Ook hebben zij knelpunten benoemd, waaronder de verkeerssituatie bij de kruising met de Wethouder van Dijklaan (slecht zicht) en het parkeren half op de stoep vooraan in de straat. Waar mogelijk neemt de gemeente de ontvangen suggesties mee in het definitieve ontwerp of probeert op een andere manier tot verbetering te komen. 
Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om samen met enkele geïnteresseerde buurtbewoners punt 7 verder uit te werken tot een mooi groenplan, met daarin aandacht voor biodiversiteit en een verfraaiing van de woonomgeving. Een nieuwe inrichting waar de hele buurt hopelijk plezier aan kan gaan beleven straks!

Hoe ziet het proces er verder uit?

Met het groenontwerp gaan gemeente en bewoners begin 2022 aan de slag om tot een mooi en gedragen definitief ontwerp te komen. Parallel daaraan worden de werkzaamheden van punt 1 t/m 6 verder voorbereid om in de loop van het tweede kwartaal van 2022 met de uitvoering te kunnen starten. De exacte startdatum hangt af van de werkzaamheden van Brabant Water. Door hierop af te stemmen wordt de hinder voor de buurt beperkt. 
Over de uitvoeringsfase ontvangt de gehele buurt te zijner tijd een informatiebrief.

De vergunningprocedure voor het kappen (en compenseren) van de bomen start in december. Zo kunnen de bomen, bij geen bezwaar, nog net gekapt worden vóór de start van het broedseizoen. De vergunningprocedure publiceert de gemeente in het Weekblad Oosterhout.

Meer informatie:

De conceptontwerptekeningen en overige projectinformatie vindt hier:

  • Conceptontwerp presentatie 2-12-2021 De Vliert Oost (pdf-bestand 841 kb)
  • Conceptontwerp presentatie 2-12-2021 De Vliert West (pdf-bestand 959 kb)

 

Informatiemiddag over herinrichtingsvoorstel De Vliert

Voor De Vliert in Dorst zijn in 2022 diverse werkzaamheden voorzien. Allereerst gaat Brabant Water een nieuwe watertransportleiding richting Breda aanleggen en de oude leiding verwijderen. Aansluitend krijgt de straat een flinke opknapbeurt. Over de inhoud van het plan vindt op donderdag 2 december een kleinschalige informatiemiddag plaats waarbij de bewoners hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. Zo hopen we met die inbreng tot een zo goed mogelijk plan te komen.

Welke werkzaamheden gaan we uitvoeren?

Het ontbrekende stuk voetpad tussen De Boswachterij en De Vliert nr. 12 is een toezegging die de gemeente nog na moet komen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de verkeersplateau’s bij De Wildert en De Elzent naar de huidige normen die gelden voor drempels. Bij de ingang van De Boswachterij komt ook een plateau te liggen. Daarmee krijgt de straat voldoende maatregelen om weggebruikers tot een veilige rijsnelheid te dwingen.

De ligging van de rioolaansluitingen van een aantal woningen op het deel tussen de Wethouder van Dijklaan en De Elzent op het hoofdriool is niet goed in beeld. Wij willen het riool in zijn geheel vervangen tot aan de erfgrenzen om voor lange tijd een goed werkend afvoersysteem te hebben. Dit geldt ook voor de aanwezige persleiding die aangesloten is op de pompput in De Wildert. Door de ligging van de riolering in het voetpad en aan de zuidzijde van de rijbaan betekent echter dat de bomen aan zowel de noord- als de zuidzijde verwijderd moeten worden. Omdat het vanwege de grote hoeveelheid kabels en leidingen niet is toegestaan om bomen terug te planten komen daar sierheesters en andere laagblijvende plantensoorten voor terug.

De bomen willen wij verderop, tegenover De Vliert nr. 10 en 12, compenseren in de brede groenstrook tussen de weg en het geluidscherm. Daar hebben wij ook een waterberging bedacht om overtollig regenwater van de weg naar toe af te voeren en het rioolstelsel op die manier te ontlasten. Het groenplan moet later nog worden uitgewerkt, misschien komen de bewoners hiervoor nog met goede suggesties.

Wat gebeurt er na 2 december?

Na de bijeenkomst worden de reacties verwerkt en worden de overige bewoners van het gebied ten noorden van het spoor geïnformeerd. Als het lukt doen we dat nog voor het einde van dit jaar en anders wordt het begin 2022. De wijze waarop wordt mede bepaald door de COVID-19 maatregelen.

De vergunningprocedure voor het kappen (en compenseren) van de bomen start in december of begin januari met het doel om deze procedure begin maart afgerond te hebben. Zo kunnen de bomen, bij geen bezwaar, gekapt worden vóór de start van het broedseizoen. De vergunningprocedure wordt in het Weekblad Oosterhout gepubliceerd.

Informatie

Concept-ontwerp presentatie 2-12-2021 De Vliert Oost (pdf-bestand 841 kb)
Concept-ontwerp presentatie 2-12-2021 De Vliert West (pdf-bestand 959 kb)

Contact

Wenst u meer informatie, stuur een e-mail naar de projectleider, de heer E. van der List: e.van.der.list@oosterhout.nl of neem telefonische contact op via het algemene telefoonnummer 14 0162.