Uitvoering verkeerskundige aanpassingen Vrachelsestraat

Vanaf maandag 25 januari tot en met 5 maart 2020 vinden er werkzaamheden plaats in de Vrachelsestraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A&M Infra BV uit Waspik. De exacte duur van de uitvoeringswerkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Achtergrond

Er komen extra verkeerskundige maatregelen in de Vrachelsestraat. Het doel daarvan is om de snelheid in de straat omlaag te krijgen. Deze aanpassingen zijn afgestemd met verschillende belanghebbenden zoals diverse bewoners, Dorpsbelang Den Hout, ZLTO en de Fietsersbond. Afgelopen december heeft u een bewonersbrief ontvangen waarin deze aanpassingen zijn toegelicht. 

Bent u benieuwd naar de aanpassingen/wijzigingen? Open dan de tekening Äanpassingen/wijzigingen definitief ontwerp 2020.

Fasering en omleidingen

Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd: 
Fase 1: Herstraat tot Achterstraat (25 jan. t/m 19 feb. 2021) 
Fase 2: Achterstraat tot en met Heijligerweg (22 feb. t/m 5 mrt. 2021)

Gedurende het gehele werk worden omwonenden en bedrijven zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden.

Voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.

Meer informatie

Vragen naar aanleiding van deze brief en voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer De Graauw. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres T.de.Graauw@oosterhout.nl.

 

Verkeerskundige aanpassingen Vrachelsestraat

Er komen extra verkeerskundige maatregelen in de Vrachelsestraat. Het doel daarvan is om de snelheid in de straat omlaag te krijgen. Deze aanpassingen zijn afgestemd met verschillende belanghebbenden zoals diverse bewoners, Dorpsbelang Den Hout, ZLTO en de Fietsersbond.   

De nieuwe Vrachelsestraat is in maart 2020 opgeleverd. De straat is een 30 km straat geworden met bijbehorende materialen en snelheidsremmende maatregelen. Kort na de oplevering kwamen er diverse klachten en meldingen van omwonenden binnen. Het blijkt dat er, ondanks de getroffen maatregelen, nog steeds te hard wordt gereden. Daardoor zijn er zorgen over de verkeersveiligheid en ervaart men overlast van geluid- en trillingen. Om op korte termijn de snelheid omlaag te krijgen zijn halverwege dit jaar tijdelijke chicanes geplaatst aan de west- en oostzijde van de straat.

Na diverse gesprekken met bewoners en belanghebbenden is een voorstel voor de verkeerskundige aanpassingen op papier gezet. Dit voorstel is besproken met de betrokken partijen: Dorpsbelang Den Hout, diverse bewoners, ZLTO en de Fietsersbond. Hun op- en aanmerkingen zijn waar mogelijk meegenomen in de definitieve aanpassingen.

Aanpassingen

 • De huidige tijdelijke betonblokken worden vervangen door definitieve chicanes in de vorm van bloembakken;
 • Een tweetal huidige versmallingen worden vervangen door chicanes in de vorm van bloembakken;
 • Eén huidige versmalling wordt vervangen voor een 30 km/uur drempel;
 • De chicanes zijn buitenom te passeren voor fietsers en voetgangers;
 • Er wordt extra attentie verhogende markering voor de fietsers aangebracht bij de chicanes;
 • Er wordt extra markering en bebording aangebracht om automobilisten te attenderen op de maximum snelheid van 30 km/uur;
 • Er worden hagen aangeplant om een visueel remmend effect te bereiken, op die locaties waar dat kan.  

Het uiteindelijke doel van bovenstaande aanpassingen is om de snelheid in de Vrachelsestraat omlaag te krijgen. Namelijk bij een lagere gemiddelde snelheid zal de geluids- en trillingsoverlast verminderen en zal de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer verbeteren.

Bent u benieuwd naar de aanpassingen/wijzigingen? Open dan de tekening Äanpassingen/wijzigingen definitief ontwerp 2020.

Vervolg en planning

Inmiddels zijn de ontwerpaanpassingen technisch uitgewerkt en loopt het aanbestedingstraject om een aannemer te selecteren voor de uitvoeringswerkzaamheden.

De planning is om de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 uit te voeren. Ruim voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden ontvangen de omwonenden een brief met praktische informatie over de start en duur van de werkzaamheden, omleidingen en afsluitingen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl.

 

Reconstructie Vrachelsestraat van start

Vanaf maandag 4 november 2019 tot en met februari 2020 vinden er werkzaamheden plaats in de Vrachelsestraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A&M Infra BV uit Waspik. De exacte duur van de uitvoeringswerkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden nog een brief met praktische informatie over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden en bedrijven.

Achtergrond

Er wordt een 30-km-zone gerealiseerd met bijbehorende verkeersremmende maatregelen: plateaus, versmallingen en bijbehorende bebording. Het huidige asfalt wordt opgebroken en wordt vervangen door betonstraatstenen. Tussen de Achterstraat en Heijligerweg wordt het riool gedeeltelijk vervangen.  

Fasering en omleidingen

Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd; 

 • Fase 1: Herstraat tot Achterstraat (november t/m december 2019)
 • Fase 2: Achterstraat tot en met Heijligerweg (januari t/m februari 2020)

Het meest oostelijke deel van de Vrachelsestraat wordt pas in uitvoering genomen zodra De Contreie volledig gerealiseerd is.  

Gedurende het gehele werk worden omwonenden en bedrijven zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden. U wordt hierover door de aannemer in detail geïnformeerd. Dit geldt eveneens voor de situaties waar werkzaamheden in particuliere tuinen plaats moeten vinden. Met de bewoners en/of bedrijven waar dit speelt wordt tijdig contact opgenomen.   

Voor het lokale bestemmingsverkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

De tekeningen van de verkeersmaatregelen in de verschillende fasen kunnen worden bekeken via onderstaande links:

Meer informatie

Vragen naar aanleiding van deze brief en voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer Baijens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. 

 

Definitief ontwerp herinrichting Vrachelsestraat

Het definitief ontwerp voor de Vrachelsestraat is gereed en vastgesteld. Hieronder vindt u informatie over de ontwerpkeuzes, het uiteindelijke definitief ontwerp en het vervolgtraject. 

Op 30 mei 2018 heeft er een inloopavond plaatsgevonden waarin het voorlopig ontwerp van de Vrachelsestraat is besproken. Tijdens deze avond is een behoorlijk aantal opmerkingen op het ontwerp gemaakt. Deze opmerkingen gaven een gevarieerd beeld. Dit is gelegen in het feit dat de straat ook een erg gevarieerd gebruik kent door onder andere bestemmingsverkeer, landbouwverkeer, fietsverkeer en doorgaand verkeer. Naar aanleiding van de inloopavond is onderzoek gedaan naar het huidige en toekomstige trillingsniveau ter hoogte van de plateaus. Dit onderzoek heeft eind 2018/begin 2019 plaatsgevonden. Het gemeentelijk beleid, de op- en aanmerkingen van bewoners, bedrijven en belanghebbenden en de resultaten van de onderzoeken zijn vervolgens zo goed als mogelijk integraal verwerkt in het definitief ontwerp (pdf, 8640 kB)

Doel van de herinrichting

Naast het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud is het doel om van de Vrachelsestraat een straat maken die verkeersveilig is voor alle gebruikers, met name voor fietsverkeer waaronder veel schoolgaande kinderen. Om dat te bereiken dient de snelheid te worden verlaagd.

De toekomstige inrichting moet passen binnen de toekomstige verkeerskundige visie (Mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit) van Den Hout als 30-km/uur-zone. Uiteraard dient de straat, evenals in de huidige situatie, ook in de toekomst geschikt te zijn voor alle typen verkeer: bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en doorgaand verkeer. Tenslotte dient de toekomstige inrichting aan te sluiten bij het landschappelijk beeld van Den Hout als beschermd dorpsgezicht.

Ontwerpkeuzes

Hieronder worden (van grof naar fijn) de ontwerpkeuzes toegelicht met de bijbehorende argumentatie.

Verkeersregime: 30-km/uur-zone

Als gevolg van de ontwikkeling van De Contreie is de komgrens verplaatst naar de oostkant van de Vrachelsestraat. Daarmee is de Vrachelsestraat een verblijfsgebied geworden. Het streven is verblijfsgebieden zoveel als mogelijk in te richten als 30-km-zones; een en ander conform de in voorbereiding zijnde Mobiliteitsvisie van Oosterhout. Dit geldt eveneens voor de Vrachelsestraat. 

Een 30-km-zone dient qua materialisering en inrichting te voldoen aan de eisen en richtlijnen die gelden voor 30-km-zones. Twee aspecten zijn daarbij vooral van belang: ten eerste de materialisering en ten tweede de typen en aantallen verkeersremmende maatregelen.

Materialisering: elementenverharding 

Daarom is gekozen voor een elementenverharding (betonstraatstenen danwel gebakken klinkers). Een elementenverharding geeft namelijk de uitstraling die hoort bij een 30-km-zone. Een asfaltverharding en/of betonverharding zijn hiervoor minder geschikt. Tevens heeft een elementenverharding een verkeersremmende werking (in vergelijking met asfalt). Om beschadigingen aan de rijbaan te voorkomen wordt een zware kantopsluiting aangebracht.

Verkeersremmende maatregelen: plateaus, versmallingen en middenloper

Uiteraard zijn in een 30-km-zone verkeersremmende maatregelen nodig die behoren bij het 30-km/uur-verkeersregime. Op het drietal kruisingen is gekozen voor plateaus met een gelijkwaardige voorrangssituatie. Om het trillingsniveau voor de omringende bebouwing te beperken is op twee locaties gekozen voor 50-km-plateaus, uitgevoerd in asfalt om schade bij een woning als gevolg van trillingen te voorkomen. Het plateau bij het Karrespoor wordt uitgevoerd als een 30-km-plateau, uitgevoerd in elementenverharding. In de nabijheid daarvan bevindt zich namelijk geen gevoelige bebouwing. 

Alleen het aanbrengen van plateaus is niet voldoende om een 30-km-uitstraling te bereiken (en daarmee de snelheid te verlagen). Daarom is er tevens voor gekozen om versmallingen aan te brengen. Deze versmallingen zijn allemaal voorzien van een verkeersremmende bolling op één versmalling na; deze is op korte afstand na een plateau gepland dus verdere verkeersremming op deze locatie is niet nodig. De bolling heeft een verkeersremmende werking voor personenauto’s en geeft minimale hinder voor vrachtwagens en landbouwverkeer. Bij de versmallingen worden borden opgenomen om de voorrangssituatie aan te duiden.

De rijbaan wordt voorzien van een licht verhoogde middenloper. Dit betreft vooral een visuele maatregel waardoor de straat smaller lijkt dan deze in werkelijkheid is. De middenloper is voor al het gemotoriseerde verkeer goed berijdbaar. 

Bij de situering van de bovengenoemde verkeersremmende maatregelen is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de omringende bebouwing ter beperking van de overlast.

Overige werkzaamheden

De aanwezige drukriolering wordt verwijderd en vervangen voor een vrijverval systeem. Deze werkzaamheden hebben alleen betrekking op het deel Vrachelsestraat tussen de Achterstraat en het plateau bij het toekomstige Karrespoor.

De lichtmasten worden vervangen. De 8-meter-masten worden vervangen voor 6-meter conische masten en de armaturen worden vervangen. 

Er worden hagen aangeplant; tevens worden er op diverse locaties bomen bijgeplant.

Een overzicht van de meest voorkomende vragen over het project met de bijbehorende antwoorden kunt u bekijken door de link aan te klikken. 

Planning en uitvoering

De globale vervolgplanning is als volgt:

 • mei t/m juni 2019: Bestek
 • juli t/m augustus 2019: Aanbesteding
 • november 2019 t/m februari 2020: Uitvoering

Om het verkeersregime te kunnen veranderen van een 50-km/uur-zone naar een 30-km/uur-zone dient een verkeersbesluit genomen te worden. Dit besluit wordt in mei gepubliceerd.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl.