Ontwerp Schermerhornstraat: uw mening gevraagd

We gaan aan de slag in de Schermerhornstraat

In de Schermerhornstraat en het laatste deel van de Wiardi Beckmanhof worden de groenvoorzieningen en de bestrating vervangen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de overlast die een deel van de bewoners ervaart van de bomen en de staat van de verharding. Graag laten wij u zien aan welke nieuwe inrichting de gemeente denkt. Op de tekening (pdf, 383 kb) ziet u het conceptontwerp. Hierbij is met diverse zaken rekening gehouden. Onderstaand wordt dit uitgelegd.
Wij zijn erg benieuwd wat u van dit voorstel vindt. Uw mening kunt u kenbaar maken via het reactieformulier of per e-mail. Dit kan tot uiterlijk woensdag 24 november. Afhankelijk van de hoeveelheid en/of soort opmerkingen en de eventuele vragen gaan we óf direct een definitief ontwerp maken óf we doen een extra tussenstap om verder in gesprek te gaan. Dit kan bijvoorbeeld een kleinschalige fysieke bijeenkomst in de straat zijn, een informatiebijeenkomst of individueel contact.

Groen, bomen variatie, bestrating

Een aantal bewoners heeft gevraagd of de bomen (soort: Valse Christusdoorn) vervangen kunnen worden, omdat ze voor overlast zorgen. Nu is overlast in algemene zin niet perse een reden om vitale bomen weg te halen, maar in dit geval is het inderdaad beter om ze te vervangen. De bomen hebben bij aanplant ondergronds te weinig groeiruimte gekregen, waardoor ze veel wortelopdruk veroorzaken. Dit gaat in de toekomst toenemen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Een goede reden voor vervanging dus. Hiervoor hanteren wij de bomencompensatierichtlijn. Voor uw straat betekent dit concreet dat iedere verwijderde boom gecompenseerd moet worden door een boomsoort met tenminste dezelfde levensverwachting als de huidige soort.

Bij dit soort plannen proberen wij meteen een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. Bomen geven soms overlast, maar dragen ook bij aan een fijne, koelere leefomgeving. Ook zorgt meer groen en minder verharding in de straat voor minder wateroverlast. We hebben in dit ontwerp gekozen voor  meer verschillende boomsoorten in de straat en toepassing van meerdere soorten heesters in plantvakken rond de bomen in de plaats van straatstenen. Op de tekening hebben we de eindomvang van de boomkronen over enkele tientallen jaren weergegeven.

Daarnaast gaan we de straat en voetpaden weer vlakleggen (de kuilen eruit halen) wat ook weer zorgt voor minder water op straat. Het aantal openbare parkeerplaatsen blijft gelijk alleen schuiven ze hier en daar een klein beetje op. In uw straat is het wegprofiel zo krap bemeten dat er geen onbenutte ruimte is die als extra parkeervoorziening kan worden ingezet.

Uw mening telt

Dit conceptontwerp is gebaseerd op wat er aan noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden nodig is en op hoe we enkele nadelige gevolgen van klimaatverandering naar de toekomst toe enigszins kunnen verminderen. De oorsprong ligt in de toezegging die de gemeente aan een aantal bewoners heeft gedaan om de huidige overlast van de bomen op te lossen. Maar wij willen uiteraard graag weten wat de héle straat vindt van de voorgestelde nieuwe inrichting.

Reactieformulier

Op het reactieformulier (word, 118 kb) en/of op de tekening zelf kunt u aangeven wat u van het voorstel vindt. U kunt dit formulier ingevuld terugsturen of, bij voorkeur, inscannen en mailen naar schermerhornstraat@oosterhout.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk dit uiterlijk woensdag 24 november 2021 te doen. U kunt uw vragen en opmerkingen ook kwijt op het genoemde e-mailadres.

Vervolgproces: twee mogelijkheden

De inhoud van uw reacties op het voorstel zijn bepalend voor de volgende stap. De uitkomst van de reacties kent twee mogelijkheden:

  • Als het ontwerp (overwegend) positief wordt ontvangen, werken wij het verder uit tot een definitief ontwerp. Bij die uitwerking proberen wij uw reacties zoveel mogelijk in te passen. Als het nodig is nemen wij contact met u op om uw reactie door te spreken. Het definitieve ontwerp wordt eerst vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Daarna sturen wij het ontwerp naar alle adressen bovenaan deze brief.
  • Het kan ook zijn dat uw reacties aanleiding geven om bijvoorbeeld alsnog een fysieke bijeenkomst over het herinrichtingsvoorstel te organiseren. In welke vorm dat plaatsvindt laten wij u in april of mei weten.

Uiterlijk in januari informeren wij u over de uitkomst van de reacties en het vervolgproces.

De vergunningprocedure voor het kappen (en compenseren) van de bomen starten wij op in december of januari met het doel om deze afgerond te hebben voor medio maart 2022. Zo kunnen wij de bomen, bij geen bezwaar, nog net kappen vóór de start van het broedseizoen. En hoeven we dus niet te wachten tot na de zomer van 2022. Wij denken (velen van) u daarmee een plezier te doen. Over de vergunningprocedure en de bomenkap zelf informeren wij u te zijner tijd uiteraard nog.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze brief of over de ontwerptekening, dan kunt u contact opnemen met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.