Uitvoering werkzaamheden

Op maandag 11 april begint aannemer C-Infra BV. uit Dongen met de werkzaamheden aan de bestrating en de groenvakken in de Wiardi Beckmanhof. Wij verwachten in de loop van juni klaar te zijn. Aansluitend werkt C-Infra verder in de Schermerhornstraat. Als alles meezit zijn zij daar voor de bouwvak (week 32) klaar. Lukt dat niet, dan gaan zij na de bouwvak verder en is het werk aan de bestrating eind september gereed. In november of december worden de bomen en overige groenvoorzieningen in beide straten geplant. Eind dit jaar ziet alles er dan weer netjes uit.

 

Ontwerp Wiardi Beckmanhof vastgesteld

Met dank aan de vele reacties van u en uw buurtgenoten hebben wij het ontwerp de afgelopen periode kunnen verbeteren. Op 19 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve ontwerp vastgesteld. 

Wat is er gewijzigd?

De meest opvallende aanpassingen zijn de ingang van de straat vanaf de Willem Dreeslaan en het grote plantvak bij huisnummers 24-28. Verder zijn diverse plantvakken korter gemaakt om het gebruik van opritten goed mogelijk te houden. 
Bij de ingang van de straat zijn de parkeerplaatsen opgeschoven en worden ze aan weerszijden omsloten door plantvakken. Het woonerf, en daarmee de overgang van 30 km/h-zone naar 15 km/h, begint dan bij de wegversmalling. De plantvakken nemen straks de functie over van de betonpaaltjes die nu in de bocht bij huisnummers 1 en 67. Die paaltjes worden dan verwijderd. 
Meerdere bewoners uit de straat hebben ons gevraagd om een plek waar jonge kinderen kunnen spelen en daarbij is steeds het plantvak bij huisnummers 24-28 geopperd. In overleg met de direct omwonenden is in het ontwerp ruimte vrij gemaakt voor een stukje gras en verder zijn er op de stoep wat speelelementen, zoals een hinkelbaantje, ingepast.

Vooruitblik komende maanden

In de periode augustus-november laten wij diverse onderzoeken uitvoeren. Dat betreft een bodemonderzoek en het graven van zogenaamde proefsleuven waarmee de exacte ligging van kabels en leidingen in de voetpaden en nabij de bomen in beeld wordt gebracht. Dit is van belang voor de technische uitwerking van het ontwerp tot een bestek (contract aannemer) en tevens voor het vaststellen van de werkzaamheden die Enexis en KPN mogelijk uit moeten gaan voeren voordat wij met de herinrichting kunnen starten. 
De vergunningprocedure voor het kappen van de bomen start in september. De aanvraag en de besluit tot verlening van de omgevingsvergunning publiceren wij in het Weekblad Oosterhout.

Wanneer start de uitvoering?

Het komende half jaar zijn er nog geen werkzaamheden, behoudens de onderzoeken. Wij willen de bomen in het eerste kwartaal van 2022 verwijderen, uiterlijk half maart. Daarna kunnen de werkzaamheden aan het kabel- en leidingnet uitgevoerd worden. Waarschijnlijk wordt dat maart-april. Vervolgens gaat onze aannemer aan de slag in het tweede kwartaal. De uitvoering vindt gefaseerd plaats vanwege de bereikbaarheid van de woningen en behoud van parkeergelegenheid. 
Enkele weken voor aanvang van de uitvoeringsfase ontvangen bewoners nog een informatiebrief van ons of van de aannemer.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162. 
Bent u benieuwd naar de tekening? Bekijk dan het definitief ontwerp renovatie Wiardi Beckmanhof.

 

 

We gaan aan de slag in de Wiardi Beckmanhof

Wij gaan in de Wiardi Beckmanhof de bestrating en de groenvoorzieningen vervangen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de staat van de verharding en de overlast die u als bewoners ervaart van de bomen. Graag laten wij u zien aan welke nieuwe inrichting de gemeente denkt. Dit kunt u zien op het conceptontwerp (pdf, 18065 kb). Wij hebben hierbij met diverse zaken rekening gehouden. Zoals bijvoorbeeld met de ondergrondse infrastructuur en de opritten van de woningen (pdf, 380 kb). Wij zijn benieuwd wat u van dit voorstel vindt. U kunt uw mening kenbaar maken via het bijgevoegde reactieformulier of per e-mail. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 mei. Afhankelijk van de hoeveelheid en/of soort opmerkingen en vragen gaan we óf direct een definitief ontwerp maken óf we doen een extra tussenstap om met u verder in gesprek te gaan. Dit kan bij bijvoorbeeld een kleinschalige fysieke bijeenkomst in de straat zijn of individueel contact.

Groen, bomen variatie, bestrating

Een aantal bewoners heeft gevraagd of de bomen (soort: Valse Christusdoorn) vervangen kunnen worden, omdat ze voor overlast zorgen. Nu is overlast in algemene zin niet perse een reden om vitale bomen weg te halen, maar in dit geval is het inderdaad beter om ze te vervangen. De bomen hebben bij aanplant ondergronds te weinig groeiruimte gekregen, waardoor ze veel wortelopdruk veroorzaken. Dit gaat in de toekomst toenemen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Een goede reden voor vervanging dus.
Bij dit soort plannen proberen wij meteen een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. Bomen geven soms overlast, maar dragen ook bij aan een fijne, koelere leefomgeving. Ook zorgt meer groen en minder verharding in de straat voor minder wateroverlast. We hebben in dit ontwerp gekozen voor  meer verschillende boomsoorten in de straat en toepassing van meerdere soorten heesters in plantvakken rond de bomen in de plaats van straatstenen. Op de tekening hebben we de eindomvang van de boomkronen over enkele tientallen jaren weergegeven.
Daarnaast gaan we de straat en voetpaden weer vlakleggen (de kuilen eruit halen) wat ook weer zorgt voor minder water op straat. Het voetpad voor de even huisnummers wordt iets smaller gemaakt om extra ruimte voor beplanting te creëren, het voetpad is met 1,20 meter straks nog breed genoeg. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Uw mening telt

Dit conceptontwerp is gebaseerd op wat er aan noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden nodig is en een aantal verzoeken van straatbewoners. Maar wij willen uiteraard graag weten wat de héle straat ervan vindt. Normaal gesproken doen wij dit tijdens een informatiebijeenkomst, maar vanwege de huidige situatie kiezen wij daar in eerste instantie bewust niet voor. Wij willen u wel graag mee laten denken met de inrichting van uw straat en u de kans bieden suggesties ter verbetering mee te geven.

Reactieformulier

Op het reactieformulier (word, 108 kb) kunt u aangeven wat u van het voorstel vindt. U kunt dit formulier ingevuld terugsturen of inscannen en mailen naar wiardibeckmanhof@oosterhout.nl. Wij verzoeken u vriendelijk dit uiterlijk 3 mei 2021 te doen. U kunt ook vragen en opmerkingen kwijt op het genoemde e-mailadres.

Vervolg: twee mogelijkheden

De inhoud van uw reacties op het voorstel zijn bepalend voor de volgende stap. De uitkomst van de reacties kent twee mogelijkheden:

  • Als het ontwerp (overwegend) positief wordt ontvangen, werken wij het verder uit tot een definitief ontwerp. Bij die uitwerking proberen wij uw reacties zoveel mogelijk in te passen. Als het nodig is nemen wij contact met u op om uw reactie door te spreken. Het definitieve ontwerp wordt eerst vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Daarna sturen wij het ontwerp naar de bewoners van de Wiardi Beckmanhof.
  • Het kan ook zijn dat uw reacties aanleiding geven om bijvoorbeeld alsnog een fysieke bijeenkomst over het herinrichtingsvoorstel te organiseren. In welke vorm dat plaatsvindt laten wij u in april of mei weten.

Uiterlijk in mei informeren wij u hoe dan ook over de uitkomst van de reacties en het vervolgproces.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht of de ontwerptekening? Neem dan contact op met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.

Tip

In Oosterhout hebben we de mogelijkheid tot het realiseren van buurtinitiatieven. Dit zijn ideeën voor in de buitenruimte die inwoners samen gaan realiseren en waarbij de gemeente faciliteert. Sommige straten hebben van een grasveldje een bloementuin gemaakt, anderen zijn bezig met het realiseren van een bankje. Mocht u ook een leuk idee hebben voor de straat, wat niet direct in dit plan past, maar wel de leefbaarheid van uw straat (nog meer) vergroot, denk hier dan eens aan. Neem eens een kijkje op www.oosterhout.nl/buurtinitiatief of neem contact op met je wijkmakelaar voor Dommelbergen, Carmen Mutsaers.