380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé)

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen. Deze hoogspanningsverbinding wordt aangeduid als de ZuidWest 380kV. Voor het gedeelte Rilland – Tilburg (ZuidWest 380kV Oost) is in juli 2017 het voorkeursalternatief (pdf 92 KB) bepaald.

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten, en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via de bosroute bij Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder, ten noorden van Tilburg. 
Het voorgenomen tracé is overeenkomstig het advies dat de samenwerkende overheden (pdf 1.459 KB)  op 1 juni 2017 hebben uitgebracht.

Het voorkeursalternatief komt ook via het grondgebied van de gemeente Oosterhout te lopen. Het tracé loopt daarbij parallel aan de zuidkant van de bestaande 380kV lijn door de Willemspolder. De bestaande 150kV lijn tussen Geertruidenberg en Oosteind zal worden verkabeld (= onder de grond worden gebracht). Zie de overzichtskaart (pdf 570 MB)

Om de hoogspanningsdraden te kunnen realiseren is een Rijksinpassingsplan (RIP) opgesteld.
Het ontwerp RIP heeft geleid tot een groot aantal zienswijzen over het gehele traject. Inmiddels is ook het RIP vastgesteld door de ministers. Ook het vastgesteld plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en zijn ca 90 beroepen ingediend bij de Raad van State. Deze beroepen moeten nu beoordeel worden door de Raad van State.

Verdere informatie over het RIP treft u aan op: www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘stand van zaken’.

Het vastgestelde RIP is in te zien via de volgende link: www.ruimtelijkeplannen.nl 
Omdat het RIP een groot gebied omvat, kunt u inzoomen op de gemeente Oosterhout om de bestemmingen te zien en de bijbehorende regels en overige documenten

Voorgeschiedenis

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen: de ZuidWest 380kV. Het proces om te komen tot de nieuwe verbinding is in 2009 gestart.

In april 2011 werd een voorkeursalternatief vastgesteld. Het destijds voorgenomen noordelijke tracé voorzag erin dat de bestaande en nieuwe 380 kV-verbindingen op delen van het tracé gecombineerd werden in één mast.
In augustus 2014 werd besloten tot een ander voorkeursalternatief (een zuidelijk tracé) omdat de combinatie van twee 380 kV hoogspanningsverbindingen op één mast, zoals voorzien in het voorkeursalternatief uit 2011, risico’s voor de leveringszekerheid zou opleveren.

Vanwege een gebrek aan draagvlak voor een zuidelijk tracé is in 2015 een proces in gang gezet waarbij naar alternatieve tracés is gezocht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal nieuwe tracés waarvan ook de effecten inzichtelijk zijn gemaakt.

Op 1 juni 2017 overhandigden de achttien gemeenten en twee provincies hun advies voor het meest gedragen tracé aan minister Kamp. Dit advies heeft de minister in juli 2017 onverkort overgenomen. 

Het voorgenomen tracé is de afgelopen jaren in meer detail uitgewerkt, zodat exacte mastposities bepaald konden worden. Parallel daaraan is een Rijksinpassingsplan opgesteld waarvan het ontwerp vanaf 17 december 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen.

Het ontwerp RIP heeft van 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage gelegen.

Op de hoogte blijven?

Via de website van RVO kunt u op de hoogte blijven. Hier vindt u onder andere meer gedetailleerde kaarten van het voorkeurstracé. 

Downloads 

Kennisgeving RIP vastgesteld:
Kennisgeving terinzagelegging inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 

Kennisgeving ter inzage legging ontwerp:
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpinpassingsplan en Informatiebijeenkomsten


Contact

Als u vragen heeft over het dossier 380kV ZuidWest kunt u contact opnemen met mevrouw S. Snoeren, bereikbaar via e-mail: s.snoeren@oosterhout.nl, telefoonnummer 14 0162.