380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé)

Er moet een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring komen. Deze hoogspanningsverbinding wordt aangeduid als de 380 kV Zuid-West. Voor het gedeelte Rilland – Tilburg  380 kV Zuid-West Oost) is in juli 2017 het voorkeursalternatief (PDF, 92 KB) bepaald.

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via de bosroute bij Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder ten noorden van Tilburg.

Het voorkeursalternatief komt ook via het grondgebied van de gemeente Oosterhout te lopen. Het tracé loopt daarbij parallel aan de zuidkant van de bestaande 380kV lijn door de Willemspolder. De bestaande 150kV lijn tussen Geertruidenberg en Oosteind zal worden verkabeld (= onder de grond worden gebracht). Zie de overzichtskaart (PDF 570 MB).

Om de hoogspanningsdraden te kunnen realiseren is een Rijksinpassingsplan (RIP) opgesteld. Het ontwerp RIP heeft geleid tot een groot aantal zienswijzen over het gehele traject. Inmiddels is in het najaar van 2022 het RIP vastgesteld door de ministers. Het vastgesteld RIP is in te zien via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001
Omdat het RIP een groot gebied omvat, kunt u inzoomen op de gemeente Oosterhout om de bestemmingen te zien en de bijbehorende regels en overige documenten

Ook het vastgesteld plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en zijn ca 80 beroepen ingediend bij de Raad van State. Deze beroepen moeten nu beoordeel worden door de Raad van State.

Ontwerpbesluiten vergunningen ter inzage

Om daadwerkelijk tot de aanleg van het hoogspanning tracé over te kunnen gaan zijn tevens meerdere vergunningen nodig. Het betreft vergunningen van de verschillende bevoegde gezagen (Rijk, provincies, gemeenten, Waterschappen en ProRail). De coördinatie van het proces rondom de benodigde (omgevings)vergunningen is in handen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie heeft op 14 september 2023 bekend gemaakt dat met ingang van 15 september 2023 de ontwerpbesluiten ter inzage liggen tot en met 26 oktober 2023 (fase 1). De ontwerpbesluiten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland bleken onjuist ter inzage te zijn gelegd en daarvoor is de ter inzage termijn voor de desbetreffende ontwerpbesluiten opnieuw gestart op vrijdag 29 september 2023 en duurt tot en met donderdag 9 november 2023.

Verdere informatie over de hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost treft u aan op: www.bureau-energieprojecten.nl . Specifieke informatie over de ontwerpbesluiten kunt onder het kopje ‘nu ter inzage’. Op diezelfde website kunt nog veel meer informatie vinden over deze hoogspanningsverbinding. 

Op de hoogte blijven?

Via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland VO kunt u op de hoogte blijven. Hier vindt u onder andere meer gedetailleerde kaarten van het voorkeurstracé
Ook kunt op de hoogte blijven via de Bouwapp van Tennet.

Downloads:

- Kennisgeving RIP vastgesteld
Kennisgeving ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ter inzage.

Contact

Als u vragen heeft over het dossier 380kV ZuidWest kunt u contact opnemen met mevrouw S. Snoeren, bereikbaar via e-mail: s.snoeren@oosterhout.nl, telefoonnummer 140162.