Algemeen

De wettelijke regeling voor het bepalen en handhaven van het ruimtelijk beleid door een gemeente, is neergelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening. Die wet kent daarvoor de volgende door de gemeente te hanteren instrumenten.

Omgevingsvisie/wet

Klik op de link voor meer informatie over de Omgevingsvisie/wet

Bestemmingplan

Een bestemmingsplan beschrijft ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van gronden en de regels die hier bij horen. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels en bedrijven mogen komen. Een bestemmingsplan geldt voor iedereen: burgers, bedrijven en ook voor de gemeente zelf.  Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de regels (voorheen voorschriften) en de verbeelding.
Bestemmingsplannen bevatten regels over het gebruik van gronden en gebouwen en over de bij het realiseren van gebouwen in acht te nemen aspecten, zoals maximale hoogte, breedte, oppervlakte e.d. Een bestemmingsplan moet elke tien jaar worden geactualiseerd. Past een bouwplan of een gebruik van gronden of een gebouw niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden afwijking van het plan toestaan of een wijziging of herziening van het plan doorvoeren. Bij de afweging om afwijking toe te staan of een wijziging of herziening door te voeren worden meerdere beleidsvelden betrokken (rijks- en provinciaal beleid, milieu, flora en fauna, verkeer, archeologie, etc.)  

De vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De te volgen procedure kent vier stappen:
1. Voorbereiding (onderzoek) en inspraak;
2. Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en mogelijkheid tot indienen zienswijzen;
3. Behandeling zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad;
4. Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De vereiste stappen in de procedure van een bestemmingsplan worden tijdig bekend gemaakt door middel van publicatie o.a. in het Weekblad Oosterhout. 
Naast deze procedure is het soms mogelijk dat de gemeente een zogenaamd wijzigingsplan in procedure brengt. Deze procedure is over het algemeen iets korter dan een herzieningsprocedure. De mogelijkheid om die procedure te volgen moet dan wel in het betrokken bestemmingsplan zijn aangegeven.

De ontwerp-bestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de volgende link: Bestemmingsplan Gemeente Oosterhout of www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen kunt u ook tijdens de openingstijden inzien op het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Meer informatie over de werkwijze Ruimtelijkplannen nl, klik op de link:
- Help-pagina Ruimtelijke plannen
- filmpje handleiding Ruimtelijke plannen https://www.youtube.com/watch?v=UzzY7XaknWY.

Voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat zij het voornemen heeft een nieuw bestemmingsplan te gaan voorbereiden voor een bepaald gebied. Zodra het besluit van kracht is, kunnen ontwikkelingen die niet sporen met de gewenst inhoud van het nieuwe bestemmingsplan, worden tegengehouden.

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van 22 december 2016 ter inzage ligt de co√∂rdinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Oosterhout (pdf 234 kb), welke door de gemeenteraad van Oosterhout is vastgesteld op 13 december 2016. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor een bestemmingsplan en omgevingsvergunning geco√∂rdineerd te laten verlopen.

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website van de gemeente www.oosterhout.nl.

Openbare ruimte

In de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De LIOR is van belang voor een ontwerper of planontwikkelaar is betrokken bij de realisatie of herinrichting van de openbare ruimte in de gemeente Oosterhout. Op verzoek zijn exemplaren hiervan verkrijgbaar bij de gemeente.

Planschade

Wat is planschade? Het antwoord hierop is te vinden in de toelichting (pdf 68 kb) die in onderstaand formulier is vermeld. Indien u een verzoek om planschade wenst in te dienen, kunt u het aanvraagformulier (pdf 11 kb) downloaden en toesturen aan de gemeente.

De Omgevingsdialoog

Indien u een omgevingsvergunning gaat aanvragen of een initiatief hebt wat niet past binnen het bestemmingsplan kan het zijn dat u een omgevingsdialoog moet voeren. Dit is een zorgvuldige afstemming tussen de initiatiefnemer van een (bouw)plan en de omgeving. 

U kunt hier uitgebreide informatie vinden over de omgevingsdialoog.

Vooroverleg (principeverzoek)

Als u een activiteit wilt ondernemen die afwijkt van het bestemmingsplan of waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (denk aan het (ver)bouwen van een woning) dan kunt u uw initiatief laten toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen. Deze toets op haalbaarheid kunt u aanvragen door het indienen van een verzoek tot vooroverleg