Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van 1 september 2022 gedurende vier weken voor eenieder voor inspraak ter inzage ligt het Beeldkwaliteitsplan Sidestream Innovation Valley.

Het voornemen is om door middel van een herziening van het bestemmingsplan buitengebied medewerking te verlenen aan het voornemen ten oosten van het bedrijventerrein Vijf Eiken een innovatief biobased bedrijfscluster te ontwikkelen. Om eisen te kunnen stellen aan het uiterlijk van de realisering bebouwing en haar omgeving, is er een (concept-)beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Inzien stukken

Het beeldkwaliteitsplan kan worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kan ook geraadpleegd worden via deze link beeldkwaliteitsplan (pdf 5.006 kb).

Inspraakreactie

Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 4 weken (dus tot uiterlijk 29 september 2022)eenschriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren worden gebracht.

Een schriftelijke inspraakreacties stuurt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie Beeldkwaliteitsplan Sidestream Innovation Valley”, zaaknummer 172377. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/inspraakformulier

Vragen of een mondelinge inspraakreactie

Voor vragen of het indienen van eenmondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer P.C.H. van der Made van het team Buiten Beleid, telefoon 14 0162.

Oosterhout, 31 augustus 2022