Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2023 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28)” gewijzigd heeft vastgesteld.

Op basis van een ingesteld beroep tegen het door de raad van de gemeente Oosterhout op 28 september 2021 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan 26a en 28)’, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een (tussen)uitspraak d.d. 7 december 2022 de raad opgedragen een gebrek in het vaststellingsbesluit te herstellen (bestuurlijke lus). Hiertoe heeft de raad op 28 februari 2023 besloten tot het gewijzigd vaststellen van dat bestemmingsplan.

Het plan heeft betrekking op het herstellen van het vastgestelde bestemmingsplan zodat het beplantings-, en beheersplan, zoals opgenomen in de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan, volledig wordt geborgd in het bestemmingsplan. Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

  1. het opnemen in de verbeelding van de aanduidingen ‘Overige zone – landschappelijke inpassing’ en ‘specifieke vorm van groen – bomenrij’ binnen de bestemming ‘Verkeer’;
  2. het aanvullen van de Regels van het bestemmingsplan zodat opgenomen aanduidingen op verbeelding geborgd zijn;
  3. in de toelichting is een tekstpassage opgenomen aangaande het aanvullende proces.  

Inzien stukken

U kunt het (herstel)besluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met ingang van donderdag 16 maart 2023 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz28BG2013-VA02.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met vrijdag 28 april 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit herstelbesluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mevrouw Snoeren, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 15 maart 2023.