Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 februari 2022 het bestemmingsplan “Dorst, herziening 3 (Dorst Oost)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op een gebied ten oosten van de bebouwde kom van Dorst en voorziet in de bouw van maximaal 165 woningen. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden spoorweglawaai vastgesteld op 18 januari 2022, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzien stukken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met ingang van donderdag 10 maart 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz3DorstOost-VA01

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 21 april 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen (één van) voornoemde besluiten. Niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een besluit, indien men hiervoor tegen het ontwerp van dat specifieke besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, is er geen mogelijkheid om na afloop van de beroepstermijn uw beroep aan te vullen of nieuwe beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en het collegebesluit tot het toepassen van een hogere grenswaarden Wet geluidhinder treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raads- en/ of college-besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mevrouw S. Snoeren, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 9 maart 2022.