Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat zij op 11 januari 2022 het wijzigingsplan “Heistraat 27” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op Heistraat 27 te Oosteind en voorziet in de wijziging van de bestemming ‘agrarisch’ naar een bestemming die gebruik als bedrijfsmatige statische opslag inclusief bedrijfswoning mogelijk maakt. Het bouwvlak wordt verkleind en er worden overtollige bouwwerken en gebouwen gesloopt. De overgebleven gebouwen worden gebruikt voor de statische opslag en als bedrijfswoning.

Inzien stukken

U kunt het wijzigingsplan met ingang van donderdag 13 januari 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ6BG2013-VA01.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 24 februari 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mw. Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 12 januari 2022.