Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 24 (Groenestraat 1-2)” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op Groenestraat 1-2 te Dorst en voorziet in de sanering van de melkveehouderijtak. Hierbij worden de bestaande opstallen gesloopt en de verharding verwijderd. De bestaande akkerbouwtak en de daarbij behorende bedrijfswoning Groenestraat 2 blijven behouden. Het agrarische bouwvlak ten noorden van de Groenestraat wordt weg bestemd en het agrarische bouwvlak ten zuiden van de Groenestraat wordt verkleind. Daarnaast wordt op het noordelijke perceel een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De akkerbouwtak als de nieuwe woning worden landschappelijk ingepast.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 14 april 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz24BG2013-ON01.

Zienswijze

Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 25 mei 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 24 (Groenestraat 1-2), zaaknummer “340677”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 13 april 2022.