Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van donderdag 16 september gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12, 13, 15 en ong.) met de hierbij behorende stukken.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Berkenstraat 12, 13 en 15 te Oosteind. Het plan voorziet in de sanering van twee varkenshouderijen aan de Berkenstraat 12 en 13, waarbij alle stallen in gebruik voor de intensieve veehouderij worden gesloopt. In samenhang met de sanering wordt één Ruimte voor ruimte-woning voorzien in het plangebied. De bestaande monumentale agrarische bedrijfswoning met schuur Berkenstraat 12 wordt omgezet naar twee burgerwoningen. De bedrijfswoning Berkenstraat 13 blijft behouden net als de schuur voor de akkerbouwtak.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf donderdag 16 september tot en met woensdag 27 oktober 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “zaaknummer 304886: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12, 13, 15 en ong.)’’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

Informatie

Wanneer u vragen heeft of een afspraak wilt maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw C.J.S. Jeeninga van het team Buiten Beleid, telefoonnummer 14 0162.

Oosterhout, woensdag 15 september 2021