Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen, de reacties op de zienswijzen en de eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden naar verwachting voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 31  januari 2023. Het plan is in behandeling bij mevrouw
C.J.S. Jeeninga van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.