Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2013 (inl. Lint Oosteind), Herziening 29 (Groenendijk 10)” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de Groenendijk 10 te Oosteind en voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor één Ruimte voor Ruimte-woning. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai (Pdf, 3 mb) benodigd, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzien stukken
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met ingang van donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz29BG2013-ON01.

Zienswijze
Vanaf het moment van ter inzage legging, kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 27 juli 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze over het bestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (inl. Lint Oosteind), Herziening 29 (Groenendijk 10), zaaknummer 350092”.

Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Buitengebied 2013 (inl. Lint Oosteind), Herziening 29 (Groenendijk 10), zaaknummer 350092”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze
Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. L. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 15 juni 2022.