Dit betreft een rectificatie van de publicatie die op 20 april 2022 wel in het gemeenteblad heeft gestaan maar niet in het weekblad Oosterhout. Onderstaand een nieuwe publicatie over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 26 (Hoevestraat 17).

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 26 (Hoevestraat 17)” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het perceel Hoevestraat 17 te Oosterhout en voorziet in een nieuw landgoed aan de Hoevestraat. Dit landgoed heeft een oppervlakte van circa 12 hectare waarvan 5 hectare zal bestaan uit nieuwe natuur. Het landgoed zal openbaar toegankelijk worden en zal aansluiten op het bestaande recreatieve netwerk. Op het landgoed mogen twee nieuwe (landgoed)woningen worden gerealiseerd. Het voormalige agrarische bedrijf wordt omgezet naar de bestemming bedrijf- statische opslag.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van vrijdag 29 april 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz26BG2013-ON01.

Zienswijze

Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 9 juni 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (inclusief lint Oosteind) herziening 26 (Hoevestraat 17), zaaknummer “341321”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, donderdag 28 april 2022.