Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Heistraat 27” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het perceel Heistraat 27 te Oosteind en voorziet in de wijziging van de bestemming ‘agrarisch’ naar een bestemming die gebruik als bedrijfsmatige statische opslag inclusief bedrijfswoning mogelijk maakt. Het bouwvlak wordt verkleind en er worden overtollige bouwwerken en gebouwen gesloopt. De overgebleven gebouwen worden gebruikt voor de statische opslag en als bedrijfswoning.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpwijzigingsplan met ingang van donderdag 18 november 2021 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ6BG2013-ON01.

Zienswijze

Vanaf het moment van terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 29 december 2021 een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpwijzigingsplan Heistraat 27, zaaknummer 317915”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mevrouw Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 17 november 2021.