Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de volgende besluiten ter inzage liggen:
1. het vastgestelde wijzigingsplan Schransmansdreef 8;
2. de verleende omgevingsvergunning 291722;
De besluiten hebben betrekking op het perceel Schransmansdreef 8 te Den Hout.

Wijzigingsplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2022 het wijzigingsplan “Schransmansdreef 8” vastgesteld. Het plan heeft betrekking op Schransmansdreef 8 te Den Hout en voorziet in de vormverandering van het agrarische bouwvlak.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is verleend voor de volgende activiteiten:
- (Ver)bouwen van een bouwwerk (bouwen).
- Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (aanleggen).
- Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (milieu).
De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van twee nieuwe stallen, het moderniseren van de bestaande stallen en het aanleggen van verharding ten behoeve van de pluimveehouderij. Daarbij worden milieu- en diervriendelijker stalsystemen gebruikt die worden voorzien van luchtwassers.

Coördinatie

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de coördinatieverordening gemeente Oosterhout van toepassing verklaard voor deze twee besluiten. De ontwerpbesluiten hebben gezamenlijk ter inzagegelegen en er staat één beroepsgang open tegen de besluiten.

Inzien stukken

U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning met ingang van donderdag 24 maart 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout). Het wijzigingsplan is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ2BG2013-VA02.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 5 mei 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen beide besluiten. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen beide besluiten, kunnen ook beroep instellen.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan als de omgevingsvergunning treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit en/of omgevingsvergunning opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen over het vastgestelde wijzigingsplan kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mevrouw Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

Voor vragen over de verleende omgevingsvergunning kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met Vergunningen en Handhaving.

 

Oosterhout, woensdag 23 maart 2022