Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat zij op 30 mei 2023 heeft besloten tot een gedeeltelijke wijziging van het wijzigingsplan “Schransmansdreef 8” dat op 15 maart 2022 is vastgesteld. Het gewijzigde plan heeft betrekking op Schransmansdreef 8 te Den Hout en voorziet nog steeds in de vormverandering van het agrarische bouwvlak. Door deze vormverandering van het bouwvlak kan de bestaande pluimveehouderij twee nieuwe stallen bouwen, het moderniseren van de bestaande stallen en het aanleggen van verharding ten behoeve van de pluimveehouderij. Daarbij worden milieu- en diervriendelijker stalsystemen gebruikt die worden voorzien van luchtwassers.

Het wijzigingsbesluit leidt er toe dat alleen deze beoogde ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. In het gewijzigde wijzigingsplan is dat nu beter verankerd in de regels en nader gemotiveerd in de toelichting. 

Inzien stukken

U kunt het besluit en het gewijzigde wijzigingsplan met ingang van donderdag 1 juni 2023 inzien via Ruimtelijkeplannen.nl.
Ook kunt u het besluit, het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken raadplegen op het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout). Hiervoor kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, een afspraak maken met mw. Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 13 juli 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijziging van het wijzigingsplan. Daarbij geeft u aan met welke wijziging u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

U kunt bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact opnemen met mw. Jeeninga, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 31 mei 2023.