Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 19 juli 2022 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 31 (Tracébesluit A27)” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de op- en afrit 33 A59 – Statendamweg en voorziet in het één-op-één inpassen van het onherroepelijke Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder.

Inzien stukken
U kunt het bestemmingsplan met ingang van donderdag 28 juli 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz31BG2013-VA.

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 8 september) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het is niet mogelijk om het Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen via een beroepsprocedure over het bestemmingsplan. Het Tracébesluit heeft een directe doorwerking, waardoor de beoogde aanpassingen aan de infrastructuur al mogelijk zijn. Beroepen die betrekking hebben op het Tracébesluit, zullen ongegrond moeten worden verklaard. Tenzij het de wijze van het één-op-één vertalen van het Tracébesluit naar het bestemmingsplan betreft. En de beroepen verwerkt kunnen worden, zonder de uitvoering van het Tracébesluit te belemmeren of enigszins te frustreren.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162, contact op nemen met mw. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 27 juli 2022