Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2023 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (inl. Lint Oosteind), Herziening 29 (Groenendijk 10)” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de Groenendijk 10 te Oosteind en voorziet in de toevoeging van een Ruimte voor Ruimte-woning waar nu een moestuin met opstal is gevestigd. Onderdeel van het bestemmingsplan is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is er ook een besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai benodigd, zoals bedoeld in de Wetgeluidhinder.

Inzien stukken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met ingang van donderdag 27 april 2023 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz29BG2013-VA01.

Beroep

De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (tot en met donderdag 8 juni 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen (één van) voornoemde besluiten. Niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een besluit, indien men hiervoor tegen het ontwerp van dat specifieke besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan en het collegebesluit tot het toepassen van een hogere grenswaarden Wet geluidhinder treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raads- en/ of college-besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer Van Dongen van het Team Buiten Beleid.

Oosterhout, woensdag 26 april.