Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat zij op 11 januari 2022 het wijzigingsplan “Rijksweg 31” heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de Rijksweg 31 te Dorst en voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf - semi-agrarisch’ (specifiek voor een honden en/of kattenpension) naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij de bestaande woning behouden blijft. De aanwezige bedrijfsbebouwing (dierenverblijven) worden gesloopt en het plan wordt landschappelijk ingepast.

Inzien stukken
U kunt het wijzigingsplan met ingang van donderdag 20 januari 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout), of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.WYZ5BG2013-VA01.  

Beroep
De dag na aanvang van de terinzagelegging kan gedurende 6 weken (van vrijdag 21 januari 2022 tot en met donderdag 2 maart 2022) door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het collegebesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het collegebesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep, als het verzoeken om een voorlopige voorziening, is griffierecht verschuldigd.

Vragen
Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

Oosterhout, woensdag 19 januari 2022.